唐代温庭筠
yì zú jiē xiān lù ,qióng jiāo dú xiàng yú 。wán tóng táo guǎng liǔ ,léi mǎ wò píng wú 。

逸足皆先路,穷郊独向隅。顽童逃广柳,羸马卧平芜。

huáng juàn jiē shuí wèn ,zhū xián ǒu zì yú 。lù míng jiē zhuì shì ,cí fú jìng fēi fū 。

黄卷嗟谁问,朱弦偶自娱。鹿鸣皆缀士,雌伏竟非夫。

cǎi dì huāng yí yě ,yuán tián shī gù dōu 。wáng yáng yóu bó sài ,mù mǎ juàn hū lú 。

采地荒遗野,爰田失故都。亡羊犹博簺,牧马倦呼卢。

yì shì cān zhōu lù ,chéng jiā xué lǔ rú 。gōng yōng liú jiàn xì ,míng jiè zài pán yú 。

奕世参周禄,承家学鲁儒。功庸留剑舄,铭戒在盘盂。

jīng jì huái liáng huà ,háng cáng shí yuǎn tú 。wèi néng míng chǔ yù ,kōng yù wò suí zhū 。

经济怀良画,行藏识远图。未能鸣楚玉,空欲握隋珠。

dìng wéi yú yuán mù ,céng yīn tù shǒu zhū 。wǔ chē duī piāo zhì ,sān jìng hé shéng shū 。

定为鱼缘木,曾因兔守株。五车堆缥帙,三径阖绳枢。

shì yǔ qún yīng jí ,jiāng qī shàn jià gū 。yè lóng tú yāo jiǎo ,yàn shǔ xiào hú lú 。

适与群英集,将期善价沽。叶龙图夭矫,燕鼠笑胡卢。

fù fèn zhī qián dìng ,hán xīn wèi hòu wū 。niè chén zhuī qìng jì ,cāo jiàn xué bān shū 。

赋分知前定,寒心畏厚诬。蹑尘追庆忌,操剑学班输。

wén yòu péi duō shì ,shén zhōu shì dà wū 。duì suī xī gǔ sè ,míng yì làn chuī yú 。

文囿陪多士,神州试大巫。对虽希鼓瑟,名亦滥吹竽。

zhèng shǐ cāi bēn jìng ,hé cháng jì yǒu wú 。liú dàn xū fǎng mì ,wáng bà jìng yé yú 。

正使猜奔竞,何尝计有无。镏惔虚访觅,王霸竟揶揄。

shì yì xū fén quàn ,guān jī màn qì xū .zhì yán jīn xìn yǐ ,wēi shàng yì bēi fū 。

市义虚焚券,关讥谩弃繻.至言今信矣,微尚亦悲夫。

bái xuě diào gē xiǎng ,qīng fēng lè wǔ yú 。xié jiān nán miǎn miǎn ,sāo shǒu yì jiē yù 。

白雪调歌响,清风乐舞雩。胁肩难黾勉,搔首易嗟吁。

jiǎo shèng fēi néng zhě ,tuī xián jiàn shè hū 。sì gōng zēng kǒng sǒng ,bēi shuǐ shī zī zhū 。

角胜非能者,推贤见射乎。兕觥增恐竦,杯水失锱铢。

fěn duǒ shōu dān cǎi ,jīn xiāo yǐn pú gū 。chuí gāo xiū jìn jué ,yáng zhì rǔ wān hú 。

粉垛收丹采,金髇隐仆姑。垂櫜羞尽爵,扬觯辱弯弧。

hǔ zhuō xiū yán huà ,lóng xī mò xué tú 。zhuǎn péng suí kuǎn duàn ,yún cǎo pì màn lú 。

虎拙休言画,龙希莫学屠。转蓬随款段,耘草辟墁垆。

shòu yè xiāng míng zhèng ,cáng jī gǔ hào yú 。zhì wén jīng děng guàn ,qín zhù yùn xiàng xū 。

受业乡名郑,藏机谷号愚。质文精等贯,琴筑韵相须。

zhù shì lián zhōng yě ,zhū máo jiē shàng yú 。wěi huā lún hǔ luò ,sōng yǐng dòu luán lú 。

筑室连中野,诛茅接上腴。苇花纶虎落,松瘿斗栾栌。

jìng yǔ yīng xiàng duì ,xián mián hè làng jù 。ruǐ duō láo dié chì ,xiāng kù zhuì fēng xū 。

静语莺相对,闲眠鹤浪俱。蕊多劳蝶翅,香酷坠蜂须。

fāng cǎo mí sān dǎo ,chéng bō sì wǔ hú 。yuè yú fān zǎo xìng ,chóu lù shuì jiā lú 。

芳草迷三岛,澄波似五湖。跃鱼翻藻荇,愁鹭睡葭芦。

míng zhǔ cáng xī chì ,yōu píng wò zhè gū 。kǔ xīn suí yì zhí ,gān zhǐ yǎng qiáo sū 。

暝渚藏鸂鶒,幽屏卧鹧鸪。苦辛随艺殖,甘旨仰樵苏。

xiào yǔ kōng huái jú ,qióng chóu yì jù wú 。shàng néng gān bàn shū ,fēi gǎn báo shēng chú 。

笑语空怀橘,穷愁亦据梧。尚能甘半菽,非敢薄生刍。

diào shí fēng cāng xiǎn ,fāng qī yàn jiàng fū 。shù lán qí liáo rào ,chuān zhú lù yíng yū 。

钓石封苍藓,芳蹊艳绛跗。树兰畦缭绕,穿竹路萦纡。

jī zhù fēi sāng nǚ ,lín yuán yì mù nú 。héng gān kuī chì lǐ ,chí yì wàng qīng lú 。

机杼非桑女,林园异木奴。横竿窥赤鲤,持翳望青鸬。

pàn shuǐ sī qín wèi ,láng yá dé dào zū 。zhàng qīng lí yōng zhǒng ,yī pò jì pī fū 。

泮水思芹味,琅琊得稻租。杖轻藜拥肿,衣破芰披敷。

fāng yì yōu tí guī ,chóu shēng jiào huì gū 。duǎn yán xuān yǔ yàn ,gāo mù duò jī wú 。

芳意忧鶗鴂,愁声觉蟪蛄。短檐喧语燕,高木堕饥鼯。

shì pò lí yōu shù ,pín qiān fàn wèi tú 。ài zēng fáng dù zhì ,bēi tàn sì yáng zhū 。

事迫离幽墅,贫牵犯畏途。爱憎防杜挚,悲叹似杨朱。

lǚ shí cháng guò wèi ,jī yóu yù dù lú 。sāi gē shāng dū hù ,biān jiǎo sī dān yú 。

旅食常过卫,羁游欲渡泸。塞歌伤督护,边角思单于。

bǎo shù biāo qiāng shuò ,guān hé suǒ zhú lú 。wēi róng zūn dà shù ,xíng fǎ bì qiū tú 。

堡戍标枪槊,关河锁舳舻。威容尊大树,刑法避秋荼。

yuǎn mù qióng qiān lǐ ,guī xīn jì jiǔ qú 。qǐn gān chéng xì zhì ,jiāng kuì guì suī xū 。

远目穷千里,归心寄九衢。寝甘诚系滞,浆馈贵睢盱。

huái cì míng xiān yuǎn ,gàn shí dào zì gū 。chǐ yá pín jī fā ,dēng jí shàng qí qū 。

怀刺名先远,干时道自孤。齿牙频激发,簦笈尚崎岖。

lián fǔ hóu mén guì ,shuāng tái dì mìng yú 。jì tí chū niè jǐng ,péng chì yù tuán fú 。

莲府侯门贵,霜台帝命俞。骥蹄初蹑景,鹏翅欲抟扶。

yù zhí huí cōng mǎ ,fèn cáo duì míng wū 。bǎi shén xīn fǎng fó ,gū zhú yùn hán hú 。

寓直回骢马,分曹对暝乌。百神歆仿佛,孤竹韵含胡。

fèng què fèn bān lì ,yuān háng sǒng jiàn qū 。chù xié chéng mì wù ,chí fǎ fèng xǔ mó 。

凤阙分班立,鹓行竦剑趋。触邪承密勿,持法奉訏谟。

míng yù qiāng dēng jiàng ,héng yá xiǎng yè lóu 。sì qīn hé shì bì ,xiāng jìn bó shān lú 。

鸣玉锵登降,衡牙响曳娄。祀亲和氏璧,香近博山炉。

ruì jǐng sēn qióng shù ,qīng shuǐ yíng yù hú 。zhì guàn zān tiě zhù ,chī shǒu duì jīn pù 。

瑞景森琼树,轻水莹玉壶。豸冠簪铁柱,螭首对金铺。

nèi shǐ shū qiān juàn ,jiāng jun1 huà yī chú 。yǎn míng jīng qì xiàng ,xīn sǐ fú guī mó 。

内史书千卷,将军画一厨。眼明惊气象,心死伏规模。

qǐ yì guān wén wù ,bǎo láo zhuó wǔ fū .cǎo féi mù yǎo niǎo ,tái sè cuì kūn wú 。

岂意观文物,保劳琢碔砆.草肥牧騕褭,苔涩淬昆吾。

xiāng sī cháo zhī niǎo ,nián huá guò xì jū 。xián ēn kōng bào yǐng ,chóu dé wèi juān qū 。

乡思巢枝鸟,年华过隙驹。衔恩空抱影,酬德未捐躯。

shí bèi tuī liáng yǒu ,jiā shēng jì lìng tú 。zhì shēn shāng duǎn hé ,xiāng shǒu gù pí nú 。

时辈推良友,家声继令图。致身伤短翮,骧首顾疲驽。

bān mǎ fāng qí wù ,chén léi yì bìng qū 。xī jiē yán ěr zhì ,jīn yì wèi wú tú 。

班马方齐骛,陈雷亦并驱。昔皆言尔志,今亦畏吾徒。

yǒu qì gàn niú dòu ,wú rén biàn lù lú 。kè lái zhēn lǜ yǐ ,qī shì tà qīng fú 。

有气干牛斗,无人辩辘轳。客来斟绿蚁,妻试踏青蚨。

jī huǐ fāng xiāo gǔ ,wēi xiá jù yǎn yú 。shé yǔ yóu zhuǎn zhàn ,yú fú zì qiú jū 。

积毁方销骨,微瑕惧掩瑜。蛇予犹转战,鱼服自囚拘。

yù jiù qī rén shì ,hé néng huàn guǐ zhū 。shì fēi mí jiào mèng ,háng yì yì qín wú 。

欲就欺人事,何能逭鬼诛。是非迷觉梦,行役议秦吴。

lǐn liè fēng āi cǎn ,xiāo tiáo cǎo mù kū 。dī huái shāng zhì qì ,méng fàn biàn jī fū 。

凛冽风埃惨,萧条草木枯。低徊伤志气,蒙犯变肌肤。

lǚ yàn wéi wén jiào ,jī yīng bú dài hū 。mèng suō pāo cù zhī ,xīn jiǎn xué zhī zhū 。

旅雁唯闻叫,饥鹰不待呼。梦梭抛促织,心茧学蜘蛛。

níng fù jī nán liào ,yōng fēi xìn wèi fú 。jī yáng xián jiàn hǔ ,yí jù tīng bīng hú 。

宁复机难料,庸非信未孚。激扬衔箭虎,疑惧听冰狐。

chù jǐ jiāng yíng kū ,lùn xīn ruò hé fú 。làng yán huī dì è ,hé suǒ tuō jiā piǎo 。

处己将营窟,论心若合符。浪言辉棣萼,何所托葭莩。

qiáo mù néng qiú yǒu ,wēi cháo mò xià chú 。fēng huá piāo lǐng xiù ,shī lǐ bài qīn xū .

乔木能求友,危巢莫吓雏。风华飘领袖,诗礼拜衾繻.

yī zhěn qíng hé kǔ ,tóng zhōu dào qǐ shū 。fàng huái qīn huì zhǐ ,shōu jì yì sāng yú 。

欹枕情何苦,同舟道岂殊。放怀亲蕙芷,收迹异桑榆。

zèng yuǎn liáo pān liǔ ,zāi shū yù jié pú 。zhān fēng wú xiàn lèi ,huí shǒu gèng chí chú 。

赠远聊攀柳,栽书欲截蒲。瞻风无限泪,回首更踟蹰。

作者信息
温庭筠 温庭筠(约812—866)唐代诗人、词人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县东南)人。富有天才,文思敏捷,每入试,押官韵,八叉手而成八韵,所以也有“温八叉”之称。然恃才不羁,又好讥刺权贵,多犯忌讳,取憎于时,故屡举进士不第,长被贬抑,终生不得志。官终国子助教。精通音律。工诗,与李商隐齐名,时称“温李”。其诗辞藻华丽,秾艳精致,内容多写闺情。其词艺术成就在晚唐诸词人之上,为“花间派”首要词人,对词的发展影响较大。在词史上,与韦庄齐名,并称“温韦”。存词七十余首。后人辑有《温飞卿集》及《金奁集》。
| 猜您喜欢
唐代佚名

清庙新,展严禋。恭祖德,厚人伦。雅乐荐,礼器陈。

俨皇尸,列虞宾。神如在,声不闻。享必信,貌惟夤。

想龙服,奠牺樽。礼既备,庆来臻。


鉴赏:
唐代杜甫

何年顾虎头,满壁画瀛州。赤日石林气,青天江海流。

锡飞常近鹤,杯度不惊鸥。似得庐山路,真随惠远游。


鉴赏:
唐代汪遵

莫言白雪少人听,高调都难称俗情。

不是楚词询宋玉,巴歌犹掩绕梁声。


鉴赏:
宋代张元干

涌冰轮,飞沆瀣,霄汉万里云开。南极瑞占象纬,寿应三台。锦肠珠唾,钟间气、卓牵天才。正暑,有祥光照社,玉燕投怀。

新堂深处捧杯,乍香泛水芝,空翠风回。凉送艳歌缓舞,醉罥瑶钗。长生难老,都道是、柏叶仙阶。笑傲,且山中宰相,平地蓬莱。


鉴赏:
宋代方岳

明日又重午,搀借玉蒲香。劝君且尽杯酒,听我试平章。时事艰难甚矣,人物眇然如此,骚意满潇湘。醉问屈原子,烟水正微茫。

溯层峦,浮叠嶂,碧云乡。眼中犹有公在,吾意亦差强。胸次甲兵百万,笔底天人三策,堪补舜衣裳。要及黑头耳,霖雨趁梅黄。


鉴赏:
版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。【墨课诗文网】传承中华历史文化免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。