元代萧德祥
xiē zǐ

楔子

xiǎo shēng xìng sūn míng róng ,zì xiào xiān 。zǔ jū nán jīng rén shì 。zài tǔ jiē bèi hòu jū zhù 。hún jiā yáng shì 。hái yǒu yī gè xiǎo xiōng dì ,jiào zuò sūn chóng ér ,suī rán shì wǒ de qīn shǒu zú ,zhēng nài wǒ yǎn lǐ piān shēng jiàn bú dé tā 。jīn rì shì xiǎo shēng de shēng chén zhī rì ,dà sǎo ,nǐ yǔ wǒ wò yáng zǎi zhū ,zuò xià yàn xí 。bié de qīn juàn kě dōu zǔ le ,zé yǒu wǒ nà liǎng gè zhì jiāo liǔ lóng qīng 、hú zǐ zhuǎn ,qù qǐng tā lái péi wǒ chī yī bēi ér shòu jiǔ 。dà sǎo ,nǐ mén shǒu qù zhě ,tā liǎng gè zhè zǎo wǎn gǎn dài lái yě 。yuán wài yě ,nǐ bǎ gòng rǔ tóng bāo qīn xiōng dì sūn èr bú lǐ ,què xìn zhe zhè liǎng gè guāng gùn ,bān huài le ǎn yī jiā ér yě 。bú zuò yíng shēng zé diào zuǐ ,guǎi piàn dōng xī ruò liú shuǐ 。chú le sūn dà zhè zāo tóu ,zài méi dì èr gè rén jiā kěn zuò měi 。xiǎo zǐ liǔ lóng qīng ,zhè bā xiōng dì jiào zuò hú zǐ zhuǎn 。jīn rì shì sūn yuán wài de shēng rì ,ǎn liǎng gè wú qián ,qù wèn cù fáng lǐ shē dé bàn píng jiǔ ér ,yòu bú mǎn ,ǎn zhe shàng xiē shuǐ ,dào nà lǐ zé tuī bài ,jiāng jiǔ píng tī dǎo le 。ruò yuán wài jiào ǎn mǎi jiǔ qù ,ǎn jiù qù shē le lái ,suàn xià de jiǔ qián ,shǎo bú dé shì yuán wài hái tā 。ǎn liǎng gè luò dé chī tā de jiǔ 。shǐ tā de qián 。gē shuō de shì ,wǒ zhī yī nǐ biàn le 。sǎo sǎo ,gē gē yǒu me ?ǎn xiōng dì liǎng gè jiāng yī píng ér jiǔ lái ,yǔ gē gē shàng shòu lǐ 。xià cì xiǎo de měi ,jiē le liǎng gè xiǎo shū yáng zhě 。dà sǎo ,xiōng dì měi wú qián ,nà lǐ dé zhè yáng jiǔ lái ?qǐng tā lǐ miàn zuò 。gōng xǐ gē gē huá dàn 。ǎn liǎng xiǎo wú shèn lǐ wù jiāng jìng ,zhī yī píng ér dàn jiǔ ,yǔ gē gē yī dī ,tiān shòu yī suì ,gē gē xiū guài 。xiōng dì ,dī shuǐ nán xiāo 。xiū dào shì xiōng dì jiāng jiǔ lái ,nǐ zé zhè bān kōng lái ,yě shì nǐ xiōng dì de qíng fèn 。jiāng jiǔ lái ,wǒ yǔ xiōng dì kāi huái chàng yǐn yī chǎng 。ya !gāng zhī dé zhè yī píng ér jiǔ ,yòu tī fān le yě ,rú hé shì hǎo ?dài xiōng dì zài qù mǎi lái 。bú yào qù mǎi ,wǒ jiā lǐ yǒu de shì hǎo jiǔ 。dà sǎo ,jiāng jiǔ lái 。jì rán gē gē yǒu jiǔ ,wǒ men jiè huā xiàn fó ,yǔ gē gē shàng shòu zán 。zhè liǎng gè lái le ,zěn de bú jiàn xiǎo shū shū lái ?xiǎo shēng sūn huá ,xiǎo zì chóng ér de biàn shì 。zì xiǎo fù mǔ zǎo wáng ,wǒ xiàng zhù zài gē gē sǎo sǎo jiā lǐ 。ǎn sǎo sǎo dà xián huì ,zé yǒu ǎn gē gē sūn dà ,xìn zhe liǎng gè nì zǐ de yán yǔ ,gǎn wǒ zài chéng nán pò wǎ yáo zhōng jū zhǐ 。ǎn gē gē jiàn ǎn ,bú shì dǎ biàn shì mà 。jīn rì shì ǎn gē gē shēng rì ,ǎn chóng ér wú shèn me wù jiàn jiāng qù yǔ gē gē zhù shòu ,zhī qù bài gē gē sǎo sǎo liǎng bài ,yě bú shī rén jiān de dào lǐ 。kě zǎo lái dào mén shǒu yě 。sǎo sǎo 。xiǎo shū shū ,nǐ lái le yě 。liǎng gè guāng gùn lái le yī rì ,zěn bú jiàn nǐ lái ?sūn èr lái le yě ,jiē le yáng zhě 。sūn èr ,nǐ yǔ wǒ zuò shēng rì ,nǐ jiāng de yáng jiǔ lái ?nǐ zhī xiōng dì pín hán dù rì ,nà lǐ dé zhè yáng jiǔ lái ?zhī shì bài gē gē sǎo sǎo liǎng bài ,yě shì xiōng dì de yì sī 。wǒ shǎo nǐ nà liǎng bài lǐ !nǐ bài le wǒ ,wǒ jiù bǎo le ,wǒ jiù zuì le ,wǒ yě lǐng nǐ de shèng qíng ,nǐ nà lǐ shì yǔ wǒ zuò shēng rì ,míng míng shì gǎn zuǐ lái 。

小生姓孙名荣,字孝先。祖居南京人氏。在土街背后居住。浑家杨氏。还有一个小兄弟,叫做孙虫儿,虽然是我的亲手足,争奈我眼里偏生见不得他。今日是小生的生辰之日,大嫂,你与我卧羊宰猪,做下筵席。别的亲眷可都阻了,则有我那两个至交柳隆卿、胡子转,去请他来陪我吃一杯儿寿酒。大嫂,你门首觑者,他两个这早晚敢待来也。员外也,你把共乳同胞亲兄弟孙二不礼,却信着这两个光棍,搬坏了俺一家儿也。不做营生则调嘴,拐骗东西若流水。除了孙大这糟头,再没第二个人家肯做美。小子柳隆卿,这八兄弟叫做胡子转。今日是孙员外的生日,俺两个无钱,去问醋房里赊得半瓶酒儿,又不满,俺着上些水,到那里则推拜,将酒瓶踢倒了。若员外叫俺买酒去,俺就去赊了来,算下的酒钱,少不得是员外还他。俺两个落得吃他的酒。使他的钱。哥说的是,我只依你便了。嫂嫂,哥哥有么?俺兄弟两个将一瓶儿酒来,与哥哥上寿哩。下次小的每,接了两个小叔羊者。大嫂,兄弟每无钱,那里得这羊酒来?请他里面坐。恭喜哥哥华诞。俺两小无甚礼物将敬,只一瓶儿淡酒,与哥哥一滴,添寿一岁,哥哥休怪。兄弟,滴水难消。休道是兄弟将酒来,你则这般空来,也是你兄弟的情分。将酒来,我与兄弟开怀畅饮一场。呀!刚只得这一瓶儿酒,又踢翻了也,如何是好?待兄弟再去买来。不要去买,我家里有的是好酒。大嫂,将酒来。既然哥哥有酒,我们借花献佛,与哥哥上寿咱。这两个来了,怎的不见小叔叔来?小生孙华,小字虫儿的便是。自小父母早亡,我向住在哥哥嫂嫂家里。俺嫂嫂大贤惠,则有俺哥哥孙大,信着两个逆子的言语,赶我在城南破瓦窑中居止。俺哥哥见俺,不是打便是骂。今日是俺哥哥生日,俺虫儿无甚么物件将去与哥哥祝寿,只去拜哥哥嫂嫂两拜,也不失人间的道理。可早来到门首也。嫂嫂。小叔叔,你来了也。两个光棍来了一日,怎不见你来?孙二来了也,接了羊者。孙二,你与我做生日,你将的羊酒来?你知兄弟贫寒度日,那里得这羊酒来?只是拜哥哥嫂嫂两拜,也是兄弟的意思。我少你那两拜哩!你拜了我,我就饱了,我就醉了,我也领你的盛情,你那里是与我做生日,明明是赶嘴来。

xiōng dì bú céng gǎn shuō shèn me ,nǐ dǎ wǒ zěn de ?wǒ bú dǎ nǐ bié de ,wǒ dǎ nǐ gè yóu shǒu hǎo xián 、bú wù shēng lǐ de dì zǐ hái ér !gē gē ,nǐ dǎ nín xiōng dì ,kě yě shàng yǒu tiān lǐ !

兄弟不曾敢说甚么,你打我怎的?我不打你别的,我打你个游手好闲、不务生理的弟子孩儿!哥哥,你打您兄弟,可也上有天哩!

【xiān lǚ 】【shǎng huā shí 】zhī tā shì shuí hǎo yóu xián shuí bú liáng ,shuí qǐ fēng bō shuí yào qiáng ,mán bú guò lín lǐ zhòng jiē fāng 。nǐ shì wǒ de xiōng dì ,nǐ gǎn zhuāng yāo fàng dǎng ,bú fú wǒ dǎ lǐ !ǎn gē gē dào wǒ zhuāng yāo fàng dǎng ,píng bái dì chuāi yǔ gè zuì míng dāng 。

【仙吕】【赏花时】知他是谁好游闲谁不良,谁起风波谁要强,瞒不过邻里众街坊。你是我的兄弟,你敢妆幺放党,不伏我打哩!俺哥哥道我妆幺放党,平白地揣与个罪名当。

【yāo piān 】zhè de shì zì yǒu bàng rén shuō duǎn zhǎng ,tóng dòu gè jiā sī nǐ dú zì zhǎng ,zán xū shì yī fù mǔ yòu bú shì liǎng yé niáng 。chóng ér dǎ jiē shàng guò lái ,zhòng rén dōu dào sūn dà láng yǔ sūn èr sì yī gè yìn hé tuō xià lái de 。zhè sī hú shuō 。nǐ hé ǎn gē gē yī gè yìn hé lǐ tuō xià lái de ,zěn me nǐ zhè bān qióng hǎo zuǐ liǎn ?pà bú yī bān de ǎn mó yàng ,gē gē bǐ xiōng dì duō yī piàn jiā hěn xīn cháng 。nǐ liǎng gè xiōng dì shǎo zuì 。ǎn liǎng gè dìng hài gē gē ,gǎi rì zài xiè 。yuán wài ,míng rì shì qīng míng jiē lìng ,ǎn shōu shí xià jì lǐ ,qǐng xiǎo shū shū yī tóng shàng fén qù zán 。

【幺篇】这的是自有傍人说短长,铜斗个家私你独自掌,咱须是一父母又不是两爷娘。虫儿打街上过来,众人都道孙大郎与孙二似一个印合脱下来的。这厮胡说。你和俺哥哥一个印合里脱下来的,怎么你这般穷好嘴脸?怕不一般的俺模样,哥哥比兄弟多一片家狠心肠。你两个兄弟少罪。俺两个定害哥哥,改日再谢。员外,明日是清明节令,俺收拾下祭礼,请小叔叔一同上坟去咱。

dì yī shé

第一折

zuó rì qìng shēng chén ,jīn cháo qǐng shàng fén 。suí tā hǎo xiōng dì ,zhēng sì yǎn qián rén 。jīn rì sūn yuán wài qǐng zán liǎng gè shàng fén ,xū suǒ qù zǒu yī zāo 。nǐ liǎng gè xiōng dì lái le yě 。nǐ de zǔ zōng jiù shì wǒ de zǔ zōng ,wǒ men yī qí bài bà 。zán jì guò le zǔ zōng yě ,liǎng gè xiōng dì bǎ zhǎn pò pán 。wǒ yuán wài hǎo shì zhí mí yě 。jiāng qīn xiōng dì jiào tā lìng zhù ,shòu zhe jī hán ,jīn rì shàng fén ,yě bú děng tā yī děng ,bèi zhè liǎng gè guāng gùn bān nòng ,lián zǔ zōng zài dì xià yě shì bú ān de 。wū de bú yòu chī zuì le yě !wǒ zhè lǐ kàn bō ,zěn shēng bú jiàn sūn èr lái ?xiǎo shēng sūn chóng ér ,jiāng zhe zhè yī fèn zhǐ ,yī píng ér jiǔ ,jīn rì shì yī bǎi wǔ rì qīng míng jiē lìng ,shàng fén qù zán 。kě zǎo lái dào fén qián yě 。ǎn shāo yī mò ér zhǐ yǔ zǔ zōng ,yuàn nǐ dōu hǎo chù tuō shēng qù zán 。gǔ rén yǒu yún :shēng shì zhī yǐ lǐ ,sǐ zàng zhī yǐ lǐ ,jì zhī yǐ lǐ 。wǒ sūn chóng ér pín nán ,bèi bú dé shèn me jì lǐ ,zhī shì zhè yī píng ér jiǔ 。wū de bú qióng shā sūn chóng ér yě !

昨日庆生辰,今朝请上坟。随他好兄弟,争似眼前人。今日孙员外请咱两个上坟,须索去走一遭。你两个兄弟来了也。你的祖宗就是我的祖宗,我们一齐拜罢。咱祭过了祖宗也,两个兄弟把盏破盘。我员外好是执迷也。将亲兄弟叫他另住,受着饥寒,今日上坟,也不等他一等,被这两个光棍搬弄,连祖宗在地下也是不安的。兀的不又吃醉了也!我这里看波,怎生不见孙二来?小生孙虫儿,将着这一份纸,一瓶儿酒,今日是一百五日清明节令,上坟去咱。可早来到坟前也。俺烧一陌儿纸与祖宗,愿你都好处托生去咱。古人有云:生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼。我孙虫儿贫难,备不得甚么祭礼,只是这一瓶儿酒。兀的不穷杀孙虫儿也!

【xiān lǚ 】【diǎn jiàng chún 】cóng wáng huà le shuāng qīn ,biàn sī yíng yùn 。xún zī běn ,zěn dé fèn wén ?luò kě biàn guā tǔ ér shōu shí jìn 。

【仙吕】【点绛唇】从亡化了双亲,便思营运。寻资本,怎得分文?落可便刮土儿收拾尽。

【hún jiāng lóng 】mò bú shì xìng sūn de wú fèn ?què jiāng zhè jīng yín xiǎng chāo yǔ le bié rén 。jiāo xiōng dì yǒu jiā nán bēn ,wú chù qī shēn 。bǎ wǒ gǎn zài pò wǎ yáo zhōng ái dòng něi ,jiāo rén dào pī zhe pú xí shuō jiā mén 。yě bú shì wǒ tè gù dì bǎ gē gē lái hèn ,tā 、tā 、tā bú sī cǔn yī yé niáng gǔ ròu ,què hé wǒ zuò rì yuè cān chén 。

【混江龙】莫不是姓孙的无分?却将这精银响钞与了别人。教兄弟有家难奔,无处栖身。把我赶在破瓦窑中捱冻馁,教人道披着蒲席说家门。也不是我特故地把哥哥来恨,他、他、他不思忖一爷娘骨肉,却和我做日月参辰。

xiǎo shū shū ,nǐ shàng fén lǐ 。sǎo sǎo shǎo zuì 。nǐ gē gē shàng fén ,zài zhè lǐ děng le nǐ duō shí ,bú jiàn nǐ lái ,xiān zì jì sì le yě 。nǐ zěn shēng lái de zhè děng chí ?sǎo sǎo ,zì cóng qián rì yǔ gē gē zuò shēng rì lái ,bú zhī shèn de yì sī ,dǎ le wǒ zhè yī dùn ,wǒ yīn cǐ bú gǎn jiàn gē gē qù ,yòu hài pà dǎ lǐ !xiǎo shū shū ,bú fáng shì ,děng zhe nǐ lǐ !nǐ guò qù chī jǐ zhōng jiǔ ,shēn shàng hán lěng lǐ 。zhè děng wǒ guò qù 。zhè gè cūn sī yòu lái le 。

小叔叔,你上坟哩。嫂嫂少罪。你哥哥上坟,在这里等了你多时,不见你来,先自祭祀了也。你怎生来的这等迟?嫂嫂,自从前日与哥哥做生日来,不知甚的意思,打了我这一顿,我因此不敢见哥哥去,又害怕打哩!小叔叔,不妨事,等着你哩!你过去吃几钟酒,身上寒冷哩。这等我过去。这个村厮又来了。

【yóu hú lú 】tā mà dào sūn èr qióng sī shà shì cūn ,biàn dài yào gǎn chū mén ,zé zhe wǒ zì dūn zì xùn zì shāng shén 。xiàn rú jīn diē diē nǎi nǎi dōu wáng jìn ,dàn yuàn dé gē gē sǎo sǎo xiū chēn fèn 。wéi shèn me dān mà zhe wǒ ?nǐ gǎn shì cuò yuàn le rén 。wǒ hé nǐ yǒu shèn me qíng fèn ,nǐ lái jiàn wǒ ?jì shì gē gē yǔ xiōng dì wú qíng fèn ,què zěn shēng děng wǒ shàng xīn fén ?

【油葫芦】他骂道孙二穷厮煞是村,便待要赶出门,则着我自敦自逊自伤神。现如今爹爹奶奶都亡尽,但愿得哥哥嫂嫂休嗔忿。为甚么单骂着我?你敢是错怨了人。我和你有甚么情分,你来见我?既是哥哥与兄弟无情分,却怎生等我上新坟?

wǒ zhèng děng nǐ lái dǎ lǐ !

我正等你来打哩!

【tiān xià lè 】āi ,ǎn qīn de yuán lái zé shì qīn ,sǎo sǎo ,wǒ bú guò qù yě ,zé pà gē gē dǎ wǒ 。wǒ wéi shí me chōu yě bō shēn ,què dǎo tuì ,qí shí dāng bú guò nà bǎi bān de xīn xìng hěn 。shuí xiǎng tā chì de jīn ,bái de yín ?dàn dé ǎn gē gē huān xǐ hē biàn shì shí wàn fèn 。

【天下乐】哎,俺亲的元来则是亲,嫂嫂,我不过去也,则怕哥哥打我。我为什么抽也波身,却倒褪,其实当不过那百般的心性狠。谁想他赤的金,白的银?但得俺哥哥欢喜呵便是十万分。

nǐ lái zhè lǐ zuò shèn me ?nǐ xiōng dì shàng fén lái 。ǎn jiā fén lǐ yǒu nǐ zhè děng rén ?wǒ hé nǐ shèn me qīn ,nǐ lái shàng fén ?

你来这里做甚么?你兄弟上坟来。俺家坟里有你这等人?我和你甚么亲,你来上坟?

【nà zhà lìng 】gē gē dào shì bú qīn ,wǒ xū shì xìng sūn ;gē gē dào shì bú qīn ,sūn chóng ér shàng fén ;gē gē dào shì bú qīn ,zhè liǎng gè shì shèn rén ?zhè liǎng gè shì wǒ sǐ shēng jiāo de xiōng dì yě ,bǐ nǐ ?gē gē nǐ zì cǔn liàng ,nǐ zì píng lùn ,nín zhí nín bān ài fù xián pín 。nǐ zhè yī wàn nián bú dé zhǎng jìn de rén !gē gē ,zhè děng rén bú zhǎng jìn ,zé dài chán chù zhe zuǐ ,lǎn chù zhe shēn ,bú niān le tā qù ,dài zuò shèn me ?xiǎo de měi ,niān zhè sī chū qù !xiōng dì měi bǎ zhǎn ,zé guǎn chī jiǔ ,bú yào cǎi tā 。nǐ kàn tā liǎng gè zéi zǐ bāng zhe ǎn gē gē chī jiǔ ,hǎo bú kuài huó yě !

【那吒令】哥哥道是不亲,我须是姓孙;哥哥道是不亲,孙虫儿上坟;哥哥道是不亲,这两个是甚人?这两个是我死生交的兄弟也,比你?哥哥你自忖量,你自评论,您直恁般爱富嫌贫。你这一万年不得长进的人!哥哥,这等人不长进,则待馋处着嘴,懒处着身,不拈了他去,待做甚么?小的每,拈这厮出去!兄弟每把盏,则管吃酒,不要采他。你看他两个贼子帮着俺哥哥吃酒,好不快活也!

【què tà zhī 】tā liǎng gè bǎ zhǎn ér tūn ,zhí chī de zuì xūn xūn 。xiōng dì ,hǎo jiǔ yě 。hǎo jiǔ !nín xiōng dì dōu chī zuì le yě 。chī de lái dōng dǎo xī wāi ,jìn pán jiāng jun1 。sūn èr ,wǒ jìn pán jiāng jun1 ,shì chī nǐ de ?méi lián chǐ qióng jiào huà dì zǐ hái ér ,jīn rì ǎn jiā yuán wài shàng fén ,tè tè qǐng wǒ liǎng gè lái ,zhè suǒ zài zhī yǒu wǒ zuò chù ,kě yǒu nǐ zhàn chù ?yào nǐ guǎn wǒ ?zhè lǐ zhèng shì nǐ jiā de 。jīn rì gè dào fén táng zhōng lái sī rèn ,shì nǐ shèn me niáng zǔ dài zōng qīn ?

【鹊踏枝】他两个把盏儿吞,直吃的醉醺醺。兄弟,好酒也。好酒!您兄弟都吃醉了也。吃的来东倒西歪,尽盘将军。孙二,我尽盘将军,是吃你的?没廉耻穷叫化弟子孩儿,今日俺家员外上坟,特特请我两个来,这所在只有我坐处,可有你站处?要你管我?这里正是你家的。今日个到坟堂中来厮认,是你甚么娘祖代宗亲?

zhè pō lài wú lǐ !nǐ nà lǐ shì mà ǎn ?gē gē ,nǐ kàn sūn èr jiàn ǎn zài zhè lǐ chī jiǔ ,tā mà nǐ chī nǐ niáng zǔ dài zōng qīn lǐ !shuí mà wǒ lái ?shì sūn èr mà nǐ lái 。sūn èr ,nǐ hǎo yě !ǎn zǔ dài zōng qīn ,shì nǐ shèn me lǐ ?nǐ xiū xìn tā měi shuō huà ,xiōng dì zěn gǎn mà gē gē ?

这泼赖无礼!你那里是骂俺?哥哥,你看孙二见俺在这里吃酒,他骂你吃你娘祖代宗亲哩!谁骂我来?是孙二骂你来。孙二,你好也!俺祖代宗亲,是你甚么哩?你休信他每说话,兄弟怎敢骂哥哥?

【jì shēng cǎo 】gē gē ,wǒ yòu bú shì shù chū táo shēng zǐ ,xū shì nǐ tóng bāo gòng rǔ qīn 。ǎn gē gē chū mén lái bīn kè xiàng suí chèn ,ǎn gē gē hái jiā lái shì nǚ máng fú jìn ,nǐ xiōng dì pò yáo zhōng rěn lěng dān chóu mèn ;ǎn gē gē fù jiā shān yě yǒu rén chǒu ,nǐ xiōng dì pín jū nào shì wú rén wèn 。wǒ jiǔ zuì le yě 。yǒu wǒ liǎng gè xiōng dì fú de wǒ jiā qù 。nǐ zhè qióng sī hái gǎn wú lǐ !nǐ fén shàng lái ,kǎo shé nǐ liǎng qiǎn gǔ ;dào wǒ jiā lǐ lái ,wǒ dǎ nǐ èr bǎi gùn !rú hé ?zhè suǒ zài nà lǐ yǒu nǐ lái ?

【寄生草】哥哥,我又不是庶出逃生子,须是你同胞共乳亲。俺哥哥出门来宾客相随趁,俺哥哥还家来侍女忙扶进,你兄弟破窑中忍冷耽愁闷;俺哥哥富家山野有人瞅,你兄弟贫居闹市无人问。我酒醉了也。有我两个兄弟扶的我家去。你这穷厮还敢无礼!你坟上来,拷折你两肷骨;到我家里来,我打你二百棍!如何?这所在那里有你来?

【jīn zhǎn ér 】wǒ fén qián qù nà chǎng hèn ,hái jiā qù nù shēng chēn 。zhī dài yào gè zhī zhī kǎo èr bǎi cū jīng gùn ,yǎo yá gēn zuò chū nà è jīng shén 。wǒ dài fén qián qù yào qiāo shé wǒ liǎng qiǎn gǔ ,hái jiā qù yòu yào dǎ duàn wǒ jǐ liáng jīn 。tiān nà !wǒ zhèng shì chéng rén bú zì zài ,zì zài bú chéng rén 。gē gē jiāng xiōng dì bú rèn ,xìn zhe liǎng gè zéi zǐ ,dǎ le wǒ zhè yī dùn 。wǒ bú gǎn dào fén shàng tiān tǔ qù ,wǒ zé wǎng fén wài bài yī bài bà 。zǔ zōng shǎo guài ,sūn chóng ér wú shèn ,zhī shāo de yī mò ér zhǐ ,yī píng ér jiǔ ,jì diàn zǔ zōng zán 。

【金盏儿】我坟前去那场恨,还家去怒生嗔。只待要各支支拷二百粗荆棍,咬牙根做出那恶精神。我待坟前去要敲折我两肷骨,还家去又要打断我脊梁筋。天那!我正是成人不自在,自在不成人。哥哥将兄弟不认,信着两个贼子,打了我这一顿。我不敢到坟上添土去,我则往坟外拜一拜罢。祖宗少怪,孙虫儿无甚,只烧的一陌儿纸,一瓶儿酒,祭奠祖宗咱。

【hòu tíng huā 】zhè cūn láo jiǔ gāng bàn pén ,zhǐ qián ér zhí jǐ wén 。bú shì wǒ jiāng fù mǔ xiàng tuō dòu ,yě shì nǐ dǎi hái ér qióng xiào shùn 。xiōng dì měi màn màn de bǎ zhǎn zhě 。jiāng yáng bèi zǐ lái zuò àn jiǔ kuài huó chī 。kuài xiē suì yáng bèi zǐ lái chī ,lái chī !tā nà xiāng chī de zuì xūn xūn ,wǒ zhè lǐ zuǐ gǔ dōu yīn yīn de nà mèn 。āi !sūn chóng ér lái shàng fén ,jǐ fān jiā táo lǐ chūn 。tā nà xiāng xiào gā gā dǎo yù zūn ,wǒ zhè lǐ kū tí tí shuí dòng wèn ?

【后庭花】这村醪酒刚半盆,纸钱儿值几文。不是我将父母相拖逗,也是你歹孩儿穷孝顺。兄弟每慢慢的把盏者。将羊背子来做按酒快活吃。快些碎羊背子来吃,来吃!他那厢吃的醉醺醺,我这里嘴骨都喑喑的纳闷。哎!孙虫儿来上坟,几番家桃李春。他那厢笑呷呷倒玉樽,我这里哭啼啼谁动问?

【qīng gē ér 】tiān nà !nǐ yú rén yǒu nà bān 、nà bān cí mǐn ,piān shēng wǒ shì zhè bān 、zhè bān shí yùn 。ǎn gē gē bái mǎ hóng yīng shān sè xīn ,ǎn gē gē yǎn nèi wú zhēn 。kàn de wǒ zuò gè xìng tā rén ,dòng bú dòng gùn bàng lín shēn 。zhí zhe wǒ yǒu kǒu nán fèn ,jìn tuì wú mén ,zhī luò de xiù shāo ér tōu wù zhù ,ǎn zhè bēi bēi qiē qiē lèi fēn fēn 。zhè de shì shuí shēng fèn ?

【青歌儿】天那!你于人有那般、那般慈悯,偏生我是这般、这般时运。俺哥哥白马红缨衫色新,俺哥哥眼内无珍。看的我做各姓他人,动不动棍棒临身。直着我有口难分,进退无门,只落的袖稍儿偷揾住,俺这悲悲切切泪纷纷。这的是谁生分?

【liǔ yè ér 】nán dào wǒ sūn chóng ér yǔ tā lái bú qīn bú jìn ?jiàn yī zhèn ér xuán fēng ér rào dìng huāng fén ,lái shí jiē xuán de màn qù shí jiē xuán de jǐn 。wéi shèn me xiǎo de ér duō pín kùn ,dà de ér yǒu jīn yín ?diē diē nǎi nǎi hē ,nǐ kě zěn shēng lái zuò de gè yī shì tóng rén ?

【柳叶儿】难道我孙虫儿与他来不亲不近?见一阵儿旋风儿绕定荒坟,来时节旋的慢去时节旋的紧。为甚么小的儿多贫困,大的儿有金银?爹爹奶奶呵,你可怎生来做的个一视同仁?

xiōng dì ,nǐ qù kàn sūn èr fén wài zuò shèn me lǐ ?gē gē ,ǎn liǎng gè kàn qù lái 。gē gē ,sūn èr zài fén wài jiǎo qī gè zhǐ rén ér ,mái zài tǔ lǐ ,zhòu nǐ zǎo sǐ le ,zhè jiā sī dōu shì tā de 。zhè sī wú lǐ wǒ jīn rì chī de jiǔ yān shān xiù shī ,huā yā mào yán dī ,suí nǐ 、suí nǐ ,zhī xiū shàng wǒ mén lái 。yuán wài zuì le yě 。ǎn gē gē qù le yě 。wǒ dào fén shàng cí bié le ǎn yé niáng ,hái guī wǒ nà pò wǎ yáo zhōng qù 。gē gē ,nǐ xìn zhe liǎng gè bāng xián de zéi ,dǎ wǒ zhè jǐ dùn 。gē gē ,yóu nǐ dǎ wǒ ,wǒ zé shì hǎo xīn cháng dài nǐ 。

兄弟,你去看孙二坟外做甚么哩?哥哥,俺两个看去来。哥哥,孙二在坟外绞七个纸人儿,埋在土里,咒你早死了,这家私都是他的。这厮无礼我今日吃的酒淹衫袖湿,花压帽檐低,随你、随你,只休上我门来。员外醉了也。俺哥哥去了也。我到坟上辞别了俺爷娘,还归我那破瓦窑中去。哥哥,你信着两个帮闲的贼,打我这几顿。哥哥,由你打我,我则是好心肠待你。

【zuàn shà 】nǐ biàn mà wǒ yī qiān chǎng ,biàn kǎo wǒ sān shí dùn ,wǒ zé suǒ láng chī fú tóu xīn ér zì rěn 。ruò bú shì sǐ le ǎn niáng qīn hé fù qīn ,zhè jiā sī hé nǐ pǐ bàn tíng fèn 。bào zǐ de mèng cháng jun1 ,chàng hǎo shì shí kè tián mén ,kě zěn shēng bǎ qīn xiōng dì rú tóng mò lù rén ?gē gē ,nǐ yǒu jīn yǒu yín ,shǎn de wǒ wú tóu lái wú bēn ,zé xiàng zhè pò yáo zhōng hé yuè dài huáng hūn 。

【赚煞】你便骂我一千场,便拷我三十顿,我则索狼吃幞头心儿自忍。若不是死了俺娘亲和父亲,这家私和你匹半停分。豹子的孟尝君,畅好是食客填门,可怎生把亲兄弟如同陌路人?哥哥,你有金有银,闪的我无投来无奔,则向这破窑中和月待黄昏。

dì èr shé

第二折

zuó rì shàng fén chù duō chī le jǐ zhōng jiǔ ,bú zì zài 。liǎng gè xiōng dì ,zán jīn rì wǎng xiè jiā lóu shàng ,zài zhì jiǔ xí yǔ wǒ dòu yī dòu qù lái 。gē gē ,zán sān rén jié yì zuò xiōng dì ,sì liú 、guān 、zhāng yī bān ,zhī yuàn tóng rì sǐ ,bú yuàn tóng rì shēng ,xiōng dì yǒu nán gē gē jiù ,gē gē yǒu nán xiōng dì jiù ,zuò yī gè sǐ shēng wén shū 。liǎng gè xiōng dì shuō de shì 。zhè shì jiē shàng ,bú shì nǐ de chuáng pù ,zěn me jiù shuì dǎo le ?gē gē ,nǐ tīng dé jìn zhōng xiǎng lǐ ,nǐ hái jiā qù lái 。zhè děng hǎo shuì ,zài jiào yě jiào bú xǐng 。kě yòu yù zhe gè bú zhī qù de tiān ,xià qǐ dà xuě lái 。wǒ měi shēn shàng hán lěng ,péi tā dào jǐ shí huí qù ?rú jīn qǐ gèng yī huì le ,xún jun1 zhè zǎo wǎn gǎn chū lái yě 。tā shì gè fù hàn ,biàn ná zhù tā ,zhī shǐ dé xiē qián bà le ,pà shèn de ?zán liǎng gè shì gè qióng hàn ,ruò ná zhù hē ,kě bú gàn dǎ sǐ le !bú rú piě xià tā hái jiā qù lái 。ya ,gē gē ,xuē gé gōu lǐ yǒu wǔ dìng chāo lǐ !cháng yán dào ,jiàn wù bú qǔ 。shī zhī qiān lǐ 。zhè míng míng shì tiān cì wǒ liǎng gè héng cái ,bú qǔ le tā de ,dǎo bǎ bié rén qǔ le qù ?biàn dòng shā le nǐ ,yě bú gàn wǒ shì 。hǎo dà xuě yě !sūn chóng ér wǎng jiē shàng tí bǐ ,mì jǐ wén qián qù lái 。rú jīn tiān sè yǐ wǎn ,wǒ hái yáo zhōng qù zán 。

昨日上坟处多吃了几钟酒,不自在。两个兄弟,咱今日往谢家楼上,再置酒席与我酘一酘去来。哥哥,咱三人结义做兄弟,似刘、关、张一般,只愿同日死,不愿同日生,兄弟有难哥哥救,哥哥有难兄弟救,做一个死生文书。两个兄弟说的是。这是街上,不是你的床铺,怎么就睡倒了?哥哥,你听得禁钟响哩,你还家去来。这等好睡,再叫也叫不醒。可又遇着个不知趣的天,下起大雪来。我每身上寒冷,陪他到几时回去?如今起更一会了,巡军这早晚敢出来也。他是个富汉,便拿住他,只使得些钱罢了,怕甚的?咱两个是个穷汉,若拿住呵,可不干打死了!不如撇下他还家去来。呀,哥哥,靴革勾里有五锭钞哩!常言道,见物不取。失之千里。这明明是天赐我两个横财,不取了他的,倒把别人取了去?便冻杀了你,也不干我事。好大雪也!孙虫儿往街上题笔,觅几文钱去来。如今天色已晚,我还窑中去咱。

【zhèng gōng 】【duān zhèng hǎo 】hēi àn àn dòng yún chuí ,shū cì là hán fēng qǐ ,biàn zhǎng kōng liù chū huā fēi 。bú tíng xián xuě ér jǐn fēng ér jí ,zhè chǎng lěng zhe wǒ wú cún jì 。

【正宫】【端正好】黑黯黯冻云垂,疏刺剌寒风起,遍长空六出花飞。不停闲雪儿紧风儿急,这场冷着我无存济。

【gǔn xiù qiú 】yǒu nà děng fù hàn měi ,tā dào shì yā zhàng qì ,xià de shì guó jiā xiáng ruì ,zěn zhī ǎn qióng hàn měi shǎo yī wú shí 。wǒ zé jiàn mǎn tiān lǐ fēi mó qí ,bàn kōng lǐ xià pào shí ,ǎn xū shì sǐ wú gè zàng shēn zhī dì 。zhī luò dé bào shuāng jiān jǐn bǎ tóu dī 。wǒ rú jīn mào tā dà xuě yáo zhōng qù ,dǐ duō shǎo xiù dé chūn fēng mǎ shàng guī ,dòng de wǒ jiǎo bù ér nán yí 。hēi !nà fù hàn měi xià zhe xuě tā dǎo huān xǐ ,què bú zhī ǎn qióng hàn měi hǎo kǔ chǔ yě 。

【滚绣球】有那等富汉每,他道是压瘴气,下的是国家祥瑞,怎知俺穷汉每少衣无食。我则见满天里飞磨旗,半空里下炮石,俺须是死无个葬身之地。只落得抱双肩紧把头低。我如今冒他大雪窑中去,抵多少袖得春风马上归,冻的我脚步儿难移。嗨!那富汉每下着雪他倒欢喜,却不知俺穷汉每好苦楚也。

【tǎng xiù cái 】yǒu děng rén dào yí sǎo xuě pēng chá zài dú shū shě lǐ ,yòu dào shì yí yáng gāo làn zuì zài xiāo jīn zhàng dǐ ,bú zhī dào tā táo xué shì fēng liú kě yě shèng rú dǎng tài wèi ?shuí shuō qǐ ,hán jiāng shàng yī suō guī ,nà yú wēng de dòng něi 。

【倘秀才】有等人道宜扫雪烹茶在读书舍里,又道是宜羊羔烂醉在销金帐底,不知道他陶学士风流可也胜如党太尉?谁说起,寒江上一蓑归,那渔翁的冻馁。

hǎo dà xuě yě !wǒ xiǎng gǔ lái pín rú ,yě duō yǒu shòu kǔ de 。

好大雪也!我想古来贫儒,也多有受苦的。

【gǔn xiù qiú 】sì zhè xuě hē jiāo mǎi chén lǎn fù xīn ,sì zhè xuě hē jiāo hán xìn zěn qǐ shí ,sì zhè xuě hē zhèng kǒng mù zěn shēng dié pèi ,jìn sūn kāng nán diǎn jiǎn shū jí 。sì zhè xuě hē hán tuì zhī lán guān wài mǎ bú qián ,mèng hào rán bà líng qiáo lǘ zěn qí 。sì zhè xuě hē jiāo dòng sū qín zǒu tóu wú jì ,wáng zǐ yóu yě suǒ fǎng dài kōng huí 。sì zhè xuě hē hàn yuán ān gāo mián jìng rì chái mén bì ,lǚ méng zhèng bō jìn hán lú yī yè huī ,jiāo qióng hàn hǎi bú sǐ hé wéi ?

【滚绣球】似这雪呵教买臣懒负薪,似这雪呵教韩信怎乞食,似这雪呵郑孔目怎生迭配,晋孙康难点检书集。似这雪呵韩退之蓝关外马不前,孟浩然灞陵桥驴怎骑。似这雪呵教冻苏秦走投无计,王子猷也索访戴空回。似这雪呵汉袁安高眠竟日柴门闭,吕蒙正拨尽寒炉一夜灰,教穷汉海不死何为?

zhè xuě xià de yuè jǐn le yě 。wǒ dài wǎng dà jiē shàng qù hē ,fēng dà xuě jǐn ,shēn shàng wú yī nán háng 。wǒ dǎ zhè bèi xiàng lǐ qù ,yě luè bì xiē fēng xuě 。zhè jiē shàng tǎng zhe de shì shí me wù jiàn ?yòu bú shì gè bāo fú ,yuán lái shì yī gè zuì hàn 。wū nà jun1 zǐ ,nǐ yě shǎo yǐn xiē ,pà zuò shèn me 。wǒ yù dài yào qù ,zhè sī yòu yī bǎ ná zhù wǒ yòu tuǐ ,zěn me hǎo ?dài wǒ dī tóu shì kàn zán 。ya !què yuán lái shì wǒ gē gē jiǔ zuì le 。nǐ wò dǎo zài zhè lǐ ,yǎn jiàn de hé zhè liǎng gè zéi dì zǐ de hái ér yī chù chī jiǔ lái ,tā liǎng gè qù le ,jiāng nǐ piě zài zhè lǐ 。hǎo péng yǒu yě !jun1 zǐ jié jiāo bú wéi cái ,xiǎo rén jié jiāo zhuān wéi zuǐ 。rú jīn piě nǐ xuě duī zhōng ,hái zhī xìn tā wú hòu huǐ 。

这雪下的越紧了也。我待往大街上去呵,风大雪紧,身上无衣难行。我打这背巷里去,也略避些风雪。这街上倘着的是什么物件?又不是个包袱,原来是一个醉汉。兀那君子,你也少饮些,怕做甚么。我欲待要去,这厮又一把拿住我右腿,怎么好?待我低头试看咱。呀!却原来是我哥哥酒醉了。你卧倒在这里,眼见的和这两个贼弟子的孩儿一处吃酒来,他两个去了,将你撇在这里。好朋友也!君子结交不为财,小人结交专为嘴。如今撇你雪堆中,还只信他无后悔。

【dāi gǔ duǒ 】jiàn gē gē yíng zhe fēng mào zhe xuě dǎo zài dāng jiē shuì ,wǒ zhī pà zhōng shēng jìn bèi nà xún yè de líng bī 。suī rán shì bèi xiàng lǐ qiāo cù cù méi gè háng rén ,zhī pà xuě dì lǐ lěng bīng bīng dòng huài le nǐ 。wéi shèn me zhè tóu jīn shàng ní lái wū ?gē gē ,nǐ shàng fén chù yě céng shuō lái ,què bú dào huā yā mào yán dī ,mǎn shēn shàng xuě jiàn xiāo ,gē gē ,nǐ kě yòu shuō lái ,zhè de shì jiǔ yān shān xiù shī 。

【呆骨朵】见哥哥迎着风冒着雪倒在当街睡,我只怕钟声尽被那巡夜的凌逼。虽然是背巷里悄促促没个行人,只怕雪地里冷冰冰冻坏了你。为甚么这头巾上泥来污?哥哥,你上坟处也曾说来,却不道花压帽檐低,满身上雪渐消,哥哥,你可又说来,这的是酒淹衫袖湿。

zhè liǎng gè hǎo wú lǐ yě !nǐ nà yī shēn chuān de chī de ,dōu shì ǎn sūn yuán wài de ,jīn rì gē gē chī de zuì le ,nǐ diū le tā 。jié xià de zhè liǎng gè hǎo xiōng dì yě !

这两个好无礼也!你那一身穿的吃的,都是俺孙员外的,今日哥哥吃的醉了,你丢了他。结下的这两个好兄弟也!

【tǎng xiù cái 】zì gǔ dào jiāo qī de léi chén yě bú sì nǐ zhè bān hé yì ,jī shǔ de fàn zhāng yě bú sì nǐ zhè bān wéi zuǐ 。nǐ liǎng gè ruò méi ǎn gē gē pà bú è shā nǐ zhè tuí 。nǐ liǎng gè cuō pěng zhe chī de zuì rú ní ,què piě tā zài zhè lǐ 。

【倘秀才】自古道胶漆的雷陈也不似你这般合意,鸡黍的范张也不似你这般为嘴。你两个若没俺哥哥怕不饿杀你这颓。你两个撮捧着吃的醉如泥,却撇他在这里。

nǐ zhè liǎng gè zéi zǐ ,měi rì bāng zhe ǎn gē gē chī jiǔ zuò hǎo hàn lǐ !

你这两个贼子,每日帮着俺哥哥吃酒做好汉哩!

【gǔn xiù qiú 】nǐ zhuāng le yāo luò le qián ,nǐ chī le sǎ chuáng le shí ,hǎo yě hē !gē gē yě shì tā yǎng jun1 qiān rì ,ǎn sūn yuán wài bú wǎng le jié yì zhè děng jīng zéi 。nǐ biàn shí fèn dì qù dāng tā ,tā kě yǒu yī fèn ér zhī zhòng nǐ ?zhè de shì shǐ qián de líng lì 。gē gē yě zài shàng fén chù shù biàn jiā céng tí ,wū de bān mǎn shēn fēng xuě zú wān zú quán wò ,kě bú dào yī bù shēng gē chū rù suí ,dǐ duō shǎo shuǐ jìn yě é fēi 。

【滚绣球】你妆了幺落了钱,你吃了洒噇了食,好也呵!哥哥也是他养军千日,俺孙员外不枉了结义这等精贼。你便十分地觑当他,他可有一分儿知重你?这的是使钱的伶俐。哥哥也在上坟处数遍家曾题,兀的般满身风雪足弯足全卧,可不道一部笙歌出入随,抵多少水尽也鹅飞。

wǒ dài fú qǐ ǎn gē gē lái ,tā yòu shì dǎ wǒ ;ruò bú fú qǐ lái ,dòng sǐ ǎn gē gē zěn hǎo ?bà !wǒ yě pà bú de dǎ ,wǒ zé bèi ǎn gē gē jiā qù 。kě zǎo lái dào yě 。xiǎo shū shū ,nǐ yǔ gē gē shāng hé le yě ?zhè shuí quàn nǐ lái ?nǐ zěn shēng bèi jiāng nǐ gē gē lái ?sǎo sǎo ,wǒ hái jiào zhōng qù ,zài zhè tǔ jiē bèi hòu jīng guò ,bàn le wǒ yī jiāo ,wǒ dào shì shèn me ?què shì gē gē dǎo zài dà xuě lǐ shuì zhe ,liǎng gè zéi zǐ piě xià qù le 。sūn èr xiǎng zhe gòng rǔ tóng bāo de xiōng dì qíng fèn ,kǒng pà jiē shàng dòng sǐ le 。wǒ zhī dé bèi jiāng jiā lái 。sǎo sǎo ?gē gē shuì zhe le yě ,sǎo sǎo ān zhì ,wǒ huí qù yě 。shēng shòu nǐ 。shēn shàng hán lěng ,chī xiē jiǔ fàn hái jiā qù 。sǎo sǎo ,zé pà gē gē jiào lái yòu dǎ wǒ 。nǐ fàng xīn ,nǐ gē gē zhí shuì dào hóng rì sān gān hái wèi qǐ lǐ 。sǎo sǎo ,jiǎ rú gē gē jiào lái ,zěn shēng hǎo nà ?tā jiào lái wǒ zì zhī chí tā ,bāo nǐ méi shì 。gē gē xìng zǐ bú hǎo ,yào dǎ zhe nǐ rú hé ?wǒ yě bú shì gè shàn de ,pà tā zěn me ?bǎo ér ,kuài jiāng miàn lái yǔ xiǎo shū shū chī 。

我待扶起俺哥哥来,他又是打我;若不扶起来,冻死俺哥哥怎好?罢!我也怕不的打,我则背俺哥哥家去。可早来到也。小叔叔,你与哥哥商和了也?这谁劝你来?你怎生背将你哥哥来?嫂嫂,我还窖中去,在这土街背后经过,绊了我一交,我道是甚么?却是哥哥倒在大雪里睡着,两个贼子撇下去了。孙二想着共乳同胞的兄弟情分,恐怕街上冻死了。我只得背将家来。嫂嫂?哥哥睡着了也,嫂嫂安置,我回去也。生受你。身上寒冷,吃些酒饭还家去。嫂嫂,则怕哥哥觉来又打我。你放心,你哥哥直睡到红日三竿还未起哩。嫂嫂,假如哥哥觉来,怎生好那?他觉来我自支持他,包你没事。哥哥性子不好,要打着你如何?我也不是个善的,怕他怎么?保儿,快将面来与小叔叔吃。

【huò láng ér 】tā dào ǎn gē gē shí fèn jiā chén zuì ,qiě chī xiē ér rè tāng rè shuǐ 。ǎn gē gē zhí shuì dào hóng rì sān gān wèi qǐ ,kě zěn shēng jìn xīn lái piān nín jiào lái jí ?hǎo shuì yě 。tā mǐng zǐ lǐ niǔ huí yān jǐng ,méi chuāi dì zhuǎn guò shēn tǐ 。

【货郎儿】他道俺哥哥十分家沉醉,且吃些儿热汤热水。俺哥哥直睡到红日三竿未起,可怎生近新来偏恁觉来疾?好睡也。他酩子里纽回胭颈,没揣地转过身体。

sǎo sǎo ,ǎn gē gē jiào lái le yě 。xiǎo shū shū yóu tā ,bú yào hài pà 。

嫂嫂,俺哥哥觉来了也。小叔叔由他,不要害怕。

【tuō bù shān 】wǒ zuò zé zuò zhàn jīng jīng de ,shì shèn me rén chī wǒ miàn lǐ ?tā zuì zé zuì qì pī pī de 。wǒ zhè lǐ dī zhe tóu chén yín le bàn shǎng ,tā nà lǐ bú zhuǎn jīng chǒu le wǒ yī huì 。

【脱布衫】我坐则坐战兢兢的,是甚么人吃我面哩?他醉则醉气丕丕的。我这里低着头沉吟了半晌,他那里不转睛瞅了我一会。

【tài píng lìng 】chī de shì qīn sǎo sǎo de jiǔ shí ,gèng guò rú lǚ tài hòu de yàn xí 。sǎo sǎo ,gē gē jiào lái le yě ,nǐ shuō yī jù ér 。wǒ qiě bú shuō ,kàn tā zěn de !sǎo sǎo ,ǎn gē gē jiào lái nǐ zhī chí ,"wǒ yě bú shì gè shàn de ",hǔ dé wǒ yī gè liǎn miáo bú de huà bú de ,yī shuāng zhù ná bú de fàng bú de ,yī kǒu miàn tǔ bú de yān bú de ,wǒ biàn yǒu wàn kǒu shé tóu jiāo wǒ shuō gè shèn de ?

【太平令】吃的是亲嫂嫂的酒食,更过如吕太后的筵席。嫂嫂,哥哥觉来了也,你说一句儿。我且不说,看他怎的!嫂嫂,俺哥哥觉来你支持,"我也不是个善的",唬得我一个脸描不的画不的,一双箸拿不的放不的,一口面吐不的咽不的,我便有万口舌头教我说个甚的?

wū nà chī miàn de shì shuí ?shì sūn èr shū shū 。nǐ dà xuě lǐ dòng dǎo zài jiē shàng ,nà liǎng gè zéi zǐ piě xià nǐ qù le ,bú shì shū shū bèi jiāng lái ,nà lǐ yǒu nǐ zhè xìng mìng lǐ !wǒ jì dé xuē gé gōu lǐ shèng xià wǔ dìng chāo lái ,wǒ kàn zán 。ya !zěn me bú jiàn le ?sūn èr ,nǐ nà lǐ shì bèi wǒ ,míng míng yào chéng zuì tōu wǒ zhè chāo lái 。gē gē dà xuě lǐ shuì zhe ,sūn èr kǒng pà dòng huài le nǐ ,bèi jiāng jiā lái 。wǒ bú zhī gē gē yǒu chāo ,zěn me tōu dé ?duō gǎn shì nà liǎng gè zéi zǐ ná qù le 。dà sǎo ,nǐ hú shuō !wǒ zhè liǎng gè xiōng dì dōu shì yǒu rén yǒu yì de ,tā zěn shēng ná de qù ?duàn rán shì zhè sūn èr qióng sī yě !

兀那吃面的是谁?是孙二叔叔。你大雪里冻倒在街上,那两个贼子撇下你去了,不是叔叔背将来,那里有你这性命哩!我记得靴革勾里剩下五锭钞来,我看咱。呀!怎么不见了?孙二,你那里是背我,明明要乘醉偷我这钞来。哥哥大雪里睡着,孙二恐怕冻坏了你,背将家来。我不知哥哥有钞,怎么偷得?多敢是那两个贼子拿去了。大嫂,你胡说!我这两个兄弟都是有仁有义的,他怎生拿的去?断然是这孙二穷厮也!

【bàn dú shū 】bái máng máng xuě mí le rén zōng jì ,hūn cǎn cǎn xuě bì le tiān hé dì 。hán sēn sēn dòng de wǒ hái yáo nèi ,dī liū liū bàn wǒ gè hé pū dì 。hēi lou lou shì shuí rén dài jiǔ xūn xūn zuì ,wǒ 、wǒ 、wǒ dìng jīng de qù gè zhēn shí 。

【伴读书】白茫茫雪迷了人踪迹,昏惨惨雪闭了天和地。寒森森冻的我还窑内,滴溜溜绊我个合扑地。黑喽喽是谁人带酒醺醺醉,我、我、我定睛的觑个真实。

【xiào hé shàng 】xià dé wǒ yōu yōu de hún pò fēi ,bú xún sī dāng jiē shàng zhèng shì gē gē shuì 。zhí bèi de dào jiā lái bú dé kǒu hǎo qì xī ,dǎo chī dùn pō quán chuí 。gē gē yě nǐ mán tiān dì mèi shén zhī ,jīn rì dǎ xiōng dì ,míng rì mà xiōng dì ,zhè de yě shì sūn chóng ér zuì !zhè qióng sī ,nǐ yào bài sǐ wǒ lǐ !xiǎo de měi jiāng sūn èr ná dào yán xià dà xuě lǐ guì zhe !gē gē ,nǐ hǎo xià de dòng shā nǐ xiōng dì yě !

【笑和尚】吓得我悠悠的魂魄飞,不寻思当街上正是哥哥睡。直背的到家来不得口好气息,倒吃顿泼拳捶。哥哥也你瞒天地昧神祗,今日打兄弟,明日骂兄弟,这的也是孙虫儿罪!这穷厮,你要拜死我哩!小的每将孙二拿到檐下大雪里跪着!哥哥,你好下的冻杀你兄弟也!

【dāo dāo lìng 】zé bèi zhè xī lǐ hū cì de shuò fēng ér nà lǐ hǎo dǔ sù sù bì ,yòu bèi zhè shī liú xiè lì de xuě piàn ér piān xiàng wǒ mì méng méng zhuì ,jiāng zhè lǐng xī liú hé cì de bù shān ér chě dé lái luàn fēn fēn suì ,jiāng zhè shuāng qǐ liú qǔ lǜ de gē xī ér fá tā qù zhí jiāng jiāng guì 。wū de bú dòng shā rén yě me gē !wū de bú dòng shā rén yě me gē !yuè rě tā bì diū pǐ dā de xiǎng mà ér zhè yī chǎng pū téng téng qì 。

【叨叨令】则被这吸里忽刺的朔风儿那里好笃簌簌避,又被这失留屑历的雪片儿偏向我密蒙蒙坠,将这领希留合刺的布衫儿扯得来乱纷纷碎,将这双乞留曲律的胳膝儿罚他去直僵僵跪。兀的不冻杀人也么哥!兀的不冻杀人也么哥!越惹他必丢匹搭的响骂儿这一场扑腾腾气。

xiǎo shū shū ,nǐ yě tuī lǎo shí !yuán wài zhe nǐ guì ,nǐ jiù guì ,nán dào zhe nǐ sǐ ,nǐ jiù sǐ le bú chéng ?sǎo sǎo ,nǐ jiù wǒ zhè mìng zán !bǎo ér ,jiāng zhōng rè jiǔ lái ,yǔ xiǎo shū shū dàng hán 。sǎo sǎo ,ruò bú shì nǐ zhè zhōng rè jiǔ hē ,xiǎn xiē ér dòng shā wǒ yě 。

小叔叔,你也忒老实!员外着你跪,你就跪,难道着你死,你就死了不成?嫂嫂,你救我这命咱!保儿,将钟热酒来,与小叔叔荡寒。嫂嫂,若不是你这钟热酒呵,险些儿冻杀我也。

【shuǎ hái ér 】wǒ zěn shēng lái bú chēng ǎn gē gē yì ,sǎo sǎo yě wǒ yě bú céng fàn shí è wǔ nì 。zhè yī gè jiā yuán ér dōu bèi nǐ shōu shí ,wǒ guà kǒu ér bú céng kǒu diàn tí 。xiàn rú jīn tā qiáng zán ruò jiāng zán dǎ ,kě bú dào rén shàn rén qī tiān bú qī ,yě shì wǒ zì mǎi dào tā qiáo cuì ,tiān nà !wǒ běn shì shēng yuān jiào qū ,tā tīng de yòu dào wǒ shuō shì tán fēi 。

【耍孩儿】我怎生来不称俺哥哥意,嫂嫂也我也不曾犯十恶五逆。这一个家缘儿都被你收拾,我挂口儿不曾口店题。现如今他强咱弱将咱打,可不道人善人欺天不欺,也是我自买到他憔悴,天那!我本是声冤叫屈,他听的又道我说是谈非。

【èr shà 】wǒ zhōng cháng chú gào tiān ,nài tiān gāo yòu bú zhī ,zhī luò dé chuí xiōng diē zú kōng liú lèi 。wǒ guò yī dōng liǎng sān céng dān bù quán zhē lěng ,ái yī rì shí èr gè shí chén cháng rěn jī ,gē gē háng bìng bú gǎn bàn jù ér qiú yú jì ,tā jiàn wǒ zǎo xuān quán lǚ xiù ,nǔ mù chēng méi 。

【二煞】我衷肠除告天,奈天高又不知,只落得捶胸跌足空流泪。我过一冬两三层单布权遮冷,捱一日十二个时辰常忍饥,哥哥行并不敢半句儿求于济,他见我早揎拳捋袖,努目撑眉。

【sān shà 】nǐ qī fù hē zé qī fù zán ,nǐ yú jì hē céng yú jì shuí ?nǐ huái chuāi zhe yā qīng liào chāo xún xiàng shí ,bìng méi bàn shēng cū mǐ shī zhān zhōu ,dān yǒu yī zhù xián qián bǔ zhào lí 。wǒ hēi shuō dào míng míng shuō liè hēi ,yě shuō bú jìn wǒ nà kǔ chǔ ,yě sù bú jìn wǒ zhè shāng bēi 。

【三煞】你欺负呵则欺负咱,你于济呵曾于济谁?你怀揣着鸦青料钞寻相识,并没半升粗米施饘粥,单有一注闲钱补笊篱。我黑说到明明说列黑,也说不尽我那苦楚,也诉不尽我这伤悲。

【sì shà 】nǐ bú shì wǒ hē nǐ míng rì zěn qù rén ?nǐ bú shì wǒ hē nǐ jīn cháo zuò zuì guǐ 。bèi xián rén bāo le nǐ xīn yī mèi ,dòng fáng zhōng bǎ sǎo sǎo xián chóu shā ,xún pù tǎn bǎ gē gē gāo diào qǐ ,dòng de nǐ gāng cún zhè yī kǒu ér qì ,zěn bú xún nà liǎng gè wú tú shuō huà ,zhī guǎn bǎ nǐ xiōng dì jìn chí ?

【四煞】你不是我呵你明日怎觑人?你不是我呵你今朝做醉鬼。被闲人剥了你新衣袂,洞房中把嫂嫂闲愁杀,巡铺坦把哥哥高吊起,冻的你刚存这一口儿气,怎不寻那两个无徒说话,只管把你兄弟禁持?

【wǔ shà 】nǐ bèng zhe liǎn hēn hē de wǒ ,wǒ hǎo xīn ér dā jiù zhe nǐ ,bèi jiāng lái nuǎn chù hé yī shuì 。wǒ zhǐ wàng háng xiē xiào shùn tú xiē shǎng ,tā huá de bú jiàn le dōng xī dǎo yào wǒ péi 。zǎo kàn wǒ shēn ér shàng chuān zhe shèn de ,jiāng yī tiáo jiù dā yī zhuān chě zuò le qí jiǎo ,jiāng yī lǐng pò bù shān lǚ zuò le pù chí 。

【五煞】你迸着脸噷喝的我,我好心儿搭救着你,背将来暖处和衣睡。我指望行些孝顺图些赏,他划的不见了东西倒要我陪。早看我身儿上穿着甚的,将一条旧褡衤專扯做了旗角,将一领破布衫捋做了铺迟。

【liù shà 】nǐ xiàng shēn shàng bāo le wǒ yī ,jiù kǒu lǐ duó le wǒ shí ,è gén gén quán bú gù qīn xiōng dì 。wǒ biàn chuáng le nǐ zhè yī zhōng jiǔ dāng xià zhān xiē zuì ,wǒ biàn chī le nǐ nà bàn wǎn miàn zǎo dēng shí zhèng de féi 。xiǎo shū shū ,nǐ xiū guài 。nǐ gē gē bú xiǎo shì ,kàn wǒ xiē miàn pí bà 。wǒ yě zé shì sǎo sǎo háng xián guō qī ,wǒ bú shì mǎi lái de nú bì ,yòu bú shì jié xià de xiàng zhī 。

【六煞】你向身上剥了我衣,就口里夺了我食,恶哏哏全不顾亲兄弟。我便噇了你这一钟酒当下沾些醉,我便吃了你那半碗面早登时挣的肥。小叔叔,你休怪。你哥哥不晓事,看我些面皮罢。我也则是嫂嫂行闲聒七,我不是买来的奴婢,又不是结下的相知。

sǎo sǎo shǎo zuì ,wǒ sūn chóng ér huí jiā qù yě 。

嫂嫂少罪,我孙虫儿回家去也。

【shà wěi 】nǐ wú guò shì xiōng yāo shàng zhuàng wǒ jǐ tóu ,bó xiàng shàng dǎ wǒ jǐ chuí ,rěn xià de jiù jiāng wǒ dòng bāo bāo guì zài yán qián dì 。sǎo sǎo yě zhè xū shì wǒ yā bèi tā lái jiā kě yě luò dé de 。

【煞尾】你无过是胸腰上撞我几头,脖项上打我几捶,忍下的就将我冻剥剥跪在檐前地。嫂嫂也这须是我压背他来家可也落得的。

zán zuó rì jiāng sūn yuán wài piě zài jiē shàng ,tōu le tā wǔ dìng chāo 。rú jīn dào tā jiā lǐ kàn tā qù 。tā ruò yǒu xiē shuō huà ,zán měi zì huì suí jī dá yīng 。zhè shì tā jiā mén shǒu 。sǎo sǎo ,gē gē zài jiā me ?zuó rì nǐ sān rén chī de jiǔ zuì le ,nǐ jiāng gē gē diū zài xuě lǐ ,bú shì sūn èr bèi jiāng huí lái ,kě bú dòng sǐ le yě 。sǎo sǎo ,nán dào wǒ liǎng gè diū xià gē gē ?shì zhè děng rén ,gǒu yě bú zhí 。zuó rì gē gē zuì le ,shì wǒ liǎng gè bèi dào mén qián ,qià hǎo yù jiàn sūn èr ,sǎo sǎo ,zhè bú gǎn qī 。wǒ liǎng gè yě shì zuì rén ,bèi le zhè xǔ duō lù ,bèi de yī xiē lì qì dōu méi le ,qí shí jiāo yǔ sūn èr ,zhe tā hǎo hǎo de jiē jiāng huí lái 。sǎo sǎo ,nǐ zhī xiàng nà sūn èr ,tā zài bèi hòu shuō nǐ lǐ !wǒ dào xiōng dì měi bú shì zhè děng rén 。zán jīn rì wǎng lǐ jiā lóu shàng chī jiǔ qù lái 。sǎo sǎo ,nǐ kàn jīn rì gē gē zuì le ,kě shì wǒ liǎng gè bèi huí lái 。ǎn yuán wài zhī xìn nà liǎng gè guāng gùn ,jiāng tā xiōng dì cháo dǎ mù mà ,bǎi bān de quàn bú shěng 。wǒ rú jīn bú miǎn chū yī zhì liàng ,quàn yuán wài zán 。zhī wéi tóng qì lián zhī bú kě shāng ,zuò chū qū qū qiǎo zhì liàng 。cóng gǔ qī xián fū shěng shì ,miǎn shǐ páng rén shuō duǎn zhǎng 。

咱昨日将孙员外撇在街上,偷了他五锭钞。如今到他家里看他去。他若有些说话,咱每自会随机答应。这是他家门首。嫂嫂,哥哥在家么?昨日你三人吃的酒醉了,你将哥哥丢在雪里,不是孙二背将回来,可不冻死了也。嫂嫂,难道我两个丢下哥哥?是这等人,狗也不值。昨日哥哥醉了,是我两个背到门前,恰好遇见孙二,嫂嫂,这不敢欺。我两个也是醉人,背了这许多路,背的一些力气都没了,其实交与孙二,着他好好的接将回来。嫂嫂,你只向那孙二,他在背后说你哩!我道兄弟每不是这等人。咱今日往李家楼上吃酒去来。嫂嫂,你看今日哥哥醉了,可是我两个背回来。俺员外只信那两个光棍,将他兄弟朝打暮骂,百般的劝不省。我如今不免出一智量,劝员外咱。只为同气连枝不可伤,做出区区巧智量。从古妻贤夫省事,免使旁人说短长。

dì sān shé

第三折

ǎn yuán wài jīn rì yòu chī jiǔ qù le yě 。yǒu wáng pó pó xǔ xià wǒ yī gè gǒu ér lǐ ,wǒ qù qǔ lái 。wáng pó pó zài jiā me ?shuí jiào mén lǐ ?yuán lái shì sūn dà sǎo !nán dé guì rén tà jiàn dì ,dào wǒ jiā yǒu shèn shì gàn ?pó pó ,wǒ wú shì yě bú lái 。nǐ xǔ xià zhè gǒu ér ,wǒ tè lái qǔ nà 。dà sǎo ,yǒu ,nǐ jiāng de qù 。yǒu yī shì guān xīn yǐ jiǔ ,rú jīn dài jiè tā xià shǒu 。suī rán wéi lín shě qíng duō ,bú jiā pín yě bú mài gǒu 。wǒ jiāng zhè gè gǒu ér bǎ tóu wěi qù le ,chuān shàng rén yī mào ,diū zài wǒ jiā hòu mén shǒu ,wǒ jiāng qián mén guān le ,yuán wài bì rán dǎ hòu mén lái ,děng tā jiàn le ,kàn shuō shèn me ,wǒ zì yǒu gè zhǔ yì 。zhè zǎo wǎn yuán wài gǎn dài lái yě 。jīn rì gē gē chī de zuì le yě ,ǎn liǎng gè sòng gē gē qù lái 。bú xū xiōng dì xiàng sòng ,wǒ jīn rì bú dāng shí fèn zuì ,wǒ zì jiā qù 。xiōng dì shǎo zuì ,míng rì lái zǎo xiē 。gē gē ,ǎn bú sòng le yě 。liǎng gè xiōng dì tā hái jiā qù le ,zhè zǎo wǎn dà sǎo gǎn guān le qián mén ,wǒ yě jìng wǎng hòu mén qù zán 。shì shèn me wù jiàn bàn wǒ zhè yī jiāo ?dài wǒ kàn bō 。ya !shì yī gè rén 。gǎn shì jiā zhōng shǐ huàn de bǎo ér ?zhè sī měi shǎo chī xiē jiǔ me ?zhè lǐ shuì dǎo 。qǐ lái !kě zěn shēng bú dòng nà ?mò wǒ liǎng shǒu ,dōu shì zhè sī tǔ xià de ,yǒu xiē méng lóng yuè ér ,wǒ shì kàn zán 。zěn shēng shì liǎng shǒu xiān xuè ?shì shuí shā xià yī gè rén zài zhè lǐ ?dà sǎo kāi mén !yuán wài ,nǐ huāng zěn me ?dà sǎo ,wǒ chī jiǔ huí lái dào hòu mén qián ,bú zhī shì shuí shā xià yī gè rén 。dà sǎo ,wǒ shì hǎo rén jiā de hái ér ,dào lái rì dì fāng lín lǐ sòng wǒ dào guān ,wǒ zěn shēng chī de guò zhè xíng fǎ ?wǒ bú rú xún gè zì yì sǐ bà 。yuán wài ,nǐ bú yào huāng ,zé zán liǎng kǒu ér zhī dào 。nǐ yǒu nà liǎng gè xiōng dì ,píng rì chī de chuān de ,dōu shì nǐ de ,yǔ nǐ jié zuò sǐ shēng jiāo ,duì tiān méng shì ,xiōng dì yǒu nán gē gē jiù ,gē gē yǒu nán xiōng dì jiù 。jīn rì nǐ yǒu nán ,zhèng yòng de zhe tā 。rú jīn qiāo qiāo de jiāo liǎng gè xiōng dì jiāng sǐ shī bèi chū ,diū zài bié chù ,kě bú hǎo nà !dà sǎo ,nǐ shuō de shì 。dà sǎo ,zán liǎng gè qù lái 。zhè shì liǔ lóng qīng jiā lǐ 。xiōng dì zài jiā me ?zhè zǎo wǎn shuí jiào mén lǐ ?shì nǐ gē gē sūn dà láng 。shì gē gē !dài wǒ kāi mén 。gē gē qǐng jiā lǐ lái ,jiāo zhuō fù pēng wǎn dòu dǎo suàn ,yǔ gē gē chī yī zhōng 。bú láo nǐ ,gē gē shì máng ,yǒu rén qī fù zhe wǒ lái 。shuí qī fù gē gē lái ?nǐ xiōng dì shě yī qiāng ér rè xuè ,hé tā liǎng gè shàng yī jiāo 。rén biàn yǒu gè rén 。nǐ gē gē tè lái tóu yāng nǐ ,zhī yào nǐ xiū wéi zǔ wǒ 。gē gē ,nǐ dàn dào de ,nǐ xiōng dì biàn yī 。xiōng dì ,zán jīn rì chī bà jiǔ ,nǐ liǎng gè hái jiā qù le ,nǐ gē gē dǎ hòu mén lǐ qù ,bú zhī shì shuí shā xià yī gè rén 。nǐ gē gē tè lái yāng nǐ ,bèi yī bèi yuǎn chù qù ,děng wǒ mái le tā bà 。bié de shì yě xiǎo kě ,nǐ

俺员外今日又吃酒去了也。有王婆婆许下我一个狗儿哩,我去取来。王婆婆在家么?谁叫门哩?元来是孙大嫂!难得贵人踏贱地,到我家有甚事干?婆婆,我无事也不来。你许下这狗儿,我特来取那。大嫂,有,你将的去。有一事关心已久,如今待借他下手。虽然为邻舍情多,不家贫也不卖狗。我将这个狗儿把头尾去了,穿上人衣帽,丢在我家后门首,我将前门关了,员外必然打后门来,等他见了,看说甚么,我自有个主意。这早晚员外敢待来也。今日哥哥吃的醉了也,俺两个送哥哥去来。不须兄弟相送,我今日不当十分醉,我自家去。兄弟少罪,明日来早些。哥哥,俺不送了也。两个兄弟他还家去了,这早晚大嫂敢关了前门,我也径往后门去咱。是甚么物件绊我这一交?待我看波。呀!是一个人。敢是家中使唤的保儿?这厮每少吃些酒么?这里睡倒。起来!可怎生不动那?抹我两手,都是这厮吐下的,有些朦胧月儿,我试看咱。怎生是两手鲜血?是谁杀下一个人在这里?大嫂开门!员外,你慌怎么?大嫂,我吃酒回来到后门前,不知是谁杀下一个人。大嫂,我是好人家的孩儿,到来日地方邻里送我到官,我怎生吃的过这刑法?我不如寻个自缢死罢。员外,你不要慌,则咱两口儿知道。你有那两个兄弟,平日吃的穿的,都是你的,与你结作死生交,对天盟誓,兄弟有难哥哥救,哥哥有难兄弟救。今日你有难,正用的着他。如今悄悄的教两个兄弟将死尸背出,丢在别处,可不好那!大嫂,你说的是。大嫂,咱两个去来。这是柳隆卿家里。兄弟在家么?这早晚谁叫门哩?是你哥哥孙大郎。是哥哥!待我开门。哥哥请家里来,教拙妇烹莞豆捣蒜,与哥哥吃一钟。不劳你,哥哥事忙,有人欺负着我来。谁欺负哥哥来?你兄弟舍一腔儿热血,和他两个上一交。人便有个人。你哥哥特来投央你,只要你休违阻我。哥哥,你但道的,你兄弟便依。兄弟,咱今日吃罢酒,你两个还家去了,你哥哥打后门里去,不知是谁杀下一个人。你哥哥特来央你,背一背远处去,等我埋了他罢。别的事也小可,你

shā le rén jiāo wǒ qù bèi 。wǒ tì nǐ sǐ !gē gē ,nǐ fàng xīn !xiǎo kě shì 。xiōng dì jiàn gē gē lái huāng le ,bú céng chuān de lǐ yī 。gē gē ,nǐ mén qián luè děng yī děng ,nǐ xiōng dì chuān le biàn qù 。nǐ biàn chū lái 。biàn chū lái 。wǒ jiāng mén lái guān le 。gē gē ,nǐ tīng xiōng dì yǒu sì jù shī niàn yǔ nǐ tīng 。nǐ dǎo shēng de guāi ,qí rú wǒ bú dāi ,nǐ jiāng rén shā sǐ ,zěn jiāo xiōng dì mái !liǔ lóng qīng bú kěn qù le ,wǒ zài jiào hú zǐ zhuǎn xiōng dì zán 。shuí jiào mén lǐ ?shì nǐ gē gē sūn dà láng 。gē gē ,nín xiōng dì yǒu sì jù shī ,hái shì xiān niàn le kāi mén ,hái shì kāi le mén niàn shī nǐ tīng ?nǐ gē gē shì máng ,méi gōng fū tīng shī ,nǐ kāi mén bà 。jì shì zhè děng ,dài wǒ yī tóu kāi mén ,yī tóu niàn shī nǐ tīng zán 。hé shì jí lái bēn ,gèng shēn qīn kòu mén 。bié jiàn dōu yī dé ,gāng chú bèi sǐ rén 。gē gē ,qǐng jìn lái zuò 。gē gē ,nǐ xiǎo dé wǒ qióng ,yè yòu shēn le ,mò shuō jiǔ ,chá yě shì nán de 。xiōng dì ,wǒ nà yào chī nǐ de !wǒ yāng nǐ yī jiàn shì lái ,zhī xiū sì nǐ gē gē liǔ lóng qīng 。gē gē ,wǒ yòu bú shì tā yī fù mǔ shēng de ,gè rén zì yào zuò rén 。nǐ yǒu shèn me shì ,yào yòng zhe xiōng dì ,shuǐ lǐ shuǐ qù ,huǒ lǐ huǒ qù 。xiōng dì bú zhī ,nǐ gē gē hòu jiǎo mén tóu ,shì shuí shā xià yī gè rén ,nǐ gē gē yāng nǐ bèi dào bié chù qù ,jiāng tā mái le zhě 。xiū dào shì gē gē shā sǐ yī gè ,biàn shā le shí gè ,pà méi yín zǐ shǐ ,yào wǒ tì nǐ shǎng mìng ?gē gē ,wǒ wèn nǐ ,nà liǔ lóng qīng zěn me shuō lái ?biàn shì tā bú kěn ,yīn cǐ lái xún nǐ 。gē gē fàng xīn ,wǒ bú shì liǔ lóng qīng 。nà sī wú háng zhǐ ,shī kǒu xìn ,jīn rì gē gē yǒu nán ,xiōng dì bú jiù ,bú wéi xiōng dì le yě 。xiōng dì ,nǐ shuō de shì ,zhī yào kuài xiē ér zhě 。gē gē bú fáng ,xiū dào zhè yī gè ,biàn shí gè nǐ xiōng dì yě bèi chū qù le 。wǒ jiā yǒu gè méi lián yī dài ,wǒ qǔ qù jiāng sǐ rén zhuāng zài lǐ tóu ,yǒu rén wèn wǒ hú zǐ zhuǎn nǐ nà lǐ qù ,wǒ shuō dào yǔ sūn yuán wài sòng cǎo qù ,kě bú hǎo nà !hǎo !zǎo xiē ér qǔ bù dài chū lái 。nǐ shā le rén ,jiāo wǒ bèi qù 。sūn dà zuò shì quán méi lǐ ,hòu mén shā xià wǎng sǐ guǐ 。nǐ jīn pà sǐ bú cháng mìng ,sǐ huó lái cháo bú yóu nǐ 。liǎng gè xiōng dì dōu bú kěn qù ,bà 、bà 、bà !wǒ zhī shì yì sǐ le yě 。yuán wài nǐ bú yào huāng ,zhè liǎng gè zéi zǐ tā bú kěn bèi qù ,wǒ xiǎng lái yǒu nǐ qīn xiōng dì sūn èr ,yāng tā bèi chū qù ,pà zěn de ?dà sǎo ,wǒ yǔ xiōng dì sì cān chén rì yuè ,jiāng tā bú shì dǎ ,biàn shì mà ,bú céng dé le wǒ yī kǒu ér hǎo qì 。jīn rì wǒ yǒu nán ,què yāng tā ,mò shuō tā yī dìng bú kěn ,biàn kěn shí ,wǒ yě méi zhè liǎn jiàn xiōng dì qù 。yuán wài nǐ fàng xīn ,zán liǎng kǒu ér qù lái 。

杀了人教我去背。我替你死!哥哥,你放心!小可事。兄弟见哥哥来慌了,不曾穿的里衣。哥哥,你门前略等一等,你兄弟穿了便去。你便出来。便出来。我将门来关了。哥哥,你听兄弟有四句诗念与你听。你倒生的乖,其如我不呆,你将人杀死,怎教兄弟埋!柳隆卿不肯去了,我再叫胡子转兄弟咱。谁叫门哩?是你哥哥孙大郎。哥哥,您兄弟有四句诗,还是先念了开门,还是开了门念诗你听?你哥哥事忙,没工夫听诗,你开门罢。既是这等,待我一头开门,一头念诗你听咱。何事急来奔,更深亲扣门。别件都依得,刚除背死人。哥哥,请进来坐。哥哥,你晓得我穷,夜又深了,莫说酒,茶也是难的。兄弟,我那要吃你的!我央你一件事来,只休似你哥哥柳隆卿。哥哥,我又不是他一父母生的,各人自要做人。你有甚么事,要用着兄弟,水里水去,火里火去。兄弟不知,你哥哥后角门头,是谁杀下一个人,你哥哥央你背到别处去,将他埋了者。休道是哥哥杀死一个,便杀了十个,怕没银子使,要我替你赏命?哥哥,我问你,那柳隆卿怎么说来?便是他不肯,因此来寻你。哥哥放心,我不是柳隆卿。那厮无行止,失口信,今日哥哥有难,兄弟不救,不为兄弟了也。兄弟,你说的是,只要快些儿者。哥哥不妨,休道这一个,便十个你兄弟也背出去了。我家有个没连衣袋,我取去将死人装在里头,有人问我胡子转你那里去,我说道与孙员外送草去,可不好那!好!早些儿取布袋出来。你杀了人,教我背去。孙大做事全没礼,后门杀下枉死鬼。你今怕死不偿命,死活来朝不由你。两个兄弟都不肯去,罢、罢、罢!我只是缢死了也。员外你不要慌,这两个贼子他不肯背去,我想来有你亲兄弟孙二,央他背出去,怕怎的?大嫂,我与兄弟似参辰日月,将他不是打,便是骂,不曾得了我一口儿好气。今日我有难,却央他,莫说他一定不肯,便肯时,我也没这脸见兄弟去。员外你放心,咱两口儿去来。

zuó rì chóng ér hǎo yì bèi de gē gē dào jiā ,ǎn gē gē dǎ le xiōng dì yī dùn 。gē gē ,nǐ quán bú xiǎng zán shì gòng rǔ tóng bāo de dì xiōng 。āi !bú xiǎng gòng rǔ tóng bāo yī tǐ fèn ,wēi gàn jiù shī mǔ jiān xīn 。hǎo yī hǎo shí bié rén yòng ,quán méi xiàng lián bàn diǎn qīn 。

昨日虫儿好意背的哥哥到家,俺哥哥打了兄弟一顿。哥哥,你全不想咱是共乳同胞的弟兄。哎!不想共乳同胞一体分,煨干就湿母艰辛。好衣好食别人用,全没相怜半点亲。

【nán lǚ 】【yī zhī huā 】xī là là cǎo hù jiōng ,pò shā shā zhuān yáo jìng 。ǎn zhè lǐ chūn guāng yuán bú dào ,rén jì hǎn céng jīng 。wàn lài wú shēng ,shì shèn me xiǎng xī sà jīng zán xǐng ?tòu zhe xiē yǐng yī wēi hé chù dēng ,què yuán lái shì bàn dú zuò hào yuè chéng chéng ,jiǎo gū mián xī fēng líng líng 。

【南吕】【一枝花】稀剌剌草户扃,破杀杀砖窑静。俺这里春光元不到,人迹罕曾经。万籁无声,是甚么响息飒惊咱醒?透着些影依微何处灯,却原来是伴独坐皓月澄澄,搅孤眠西风泠泠。

【liáng zhōu dì qī 】wǒ rú jīn qióng fàn dān wú qián zěn le ,biàn jiāo tā sài chén tuán yě yǒu mèng nán chéng 。jī jiàn de hài dé yōu chéng bìng 。yī dì lǐ àn hūn hūn yǎn qián huā fā ,yī dì lǐ gǔ lǔ lǔ dù lǐ léi míng 。zhè sūn chóng ér yī shēn rěn è ,jiāo sūn dà láng wàn dài liú míng 。wǒ hé nǐ běn -gè fù yǎng niáng shēng ,yòu bú shì guǒ yíng míng líng 。zěn me wú bàn nián qī fù le wǒ wǔ chǎng shí chǎng ,wǒ měi rì jiā jiē tàn le qiān shēng wàn shēng ,nà yī yè bú kū dào èr gèng sān gèng 。dà sǎo ,nǐ qù jiào mén ,wǒ yǒu shèn liǎn ér jiàn xiōng dì nà 。nǐ bú jiào ,wǒ jiào mén zán 。sūn èr ,kāi mén lái !shì shuí rén jiào mén nà shēng ?kuài xiē !zhè shēng yīn bú sì gè nán ér yīng 。sūn èr ,nǐ kāi mén zán ,shì nǐ sǎo sǎo jiào mén lǐ !yuán lái wǒ sǎo sǎo mén qián děng ,tā shì gè fù rén jiā wú zhú cóng lái bú yè háng ,wǒ chū mén qù shěn wèn gè fèn míng 。sǎo sǎo ,gèng shēn bàn yè ,nǐ yī gè fù rén jiā ,zhè zǎo wǎn tiān dào ,yě bú shì nǐ lái de shí hòu 。bú fáng ,wǒ shì nǐ qīn sǎo sǎo ,pà zuò shèn me ?wǒ sūn chóng ér hē ,

【梁州第七】我如今穷范丹无钱怎了,便教他赛陈抟也有梦难成。积渐的害得忧成病。一递里暗昏昏眼前花发,一递里古鲁鲁肚里雷鸣。这孙虫儿一身忍饿,教孙大郎万代留名。我和你本-个父养娘生,又不是蜾赢螟蛉。怎么无半年欺负了我五场十场,我每日家嗟叹了千声万声,那一夜不哭到二更三更。大嫂,你去叫门,我有甚脸儿见兄弟那。你不叫,我叫门咱。孙二,开门来!是谁人叫门那声?快些!这声音不似个男儿应。孙二,你开门咱,是你嫂嫂叫门哩!元来我嫂嫂门前等,他是个妇人家无烛从来不夜行,我出门去审问个分明。嫂嫂,更深半夜,你一个妇人家,这早晚天道,也不是你来的时候。不妨,我是你亲嫂嫂,怕做甚么?我孙虫儿呵,

【gé wěi 】wǒ cháng shí yǒu mìng rú wú mìng ,zěn hǎo yòu sī luó rě wú qíng zuò yǒu qíng 。bú zhēng wǒ kāi mén qù ,jiāo sǎo sǎo rù lái ,zhè lǐ shàng jiù bú shì le 。jiāo ǎn gē gē zhī dào yòu shì dǎ 。sūn èr kuài kāi mén ,nǐ gē gē yǒu shì zhe wǒ jiào nǐ lái 。ǎn gē gē biàn jīn rì yǒu shì hē míng rì xuán shé zhèng ,sǎo sǎo nǐ zhè dā ér mò bú cuò háng 。wǒ bú shì cuò háng lǐ 。qián zhě dé guò chéng ,shì wǒ nà dī shuǐ yán qián shòu le de lěng 。

【隔尾】我常时有命如无命,怎好又厮罗惹无情做有情。不争我开门去,教嫂嫂入来,这礼上就不是了。教俺哥哥知道又是打。孙二快开门,你哥哥有事着我叫你来。俺哥哥便今日有事呵明日旋折证,嫂嫂你这搭儿莫不错行。我不是错行哩。前者得过承,是我那滴水檐前受了的冷。

bú zé wǒ lái ,hé nǐ gē gē zài cǐ 。jì shì gē gē tóng lái ,hé bú zǎo shuō !gē gē ,xiū dǎ nǐ xiōng dì zhě 。xiōng dì ,nǐ qǐ lái 。nǐ yè wǎn jiān yǒu shèn me shì hé sǎo sǎo lái ?xiǎo shū shū ,zán hòu mén qián bú zhī shì shuí shā xià yī gè rén ,wǒ rú jīn jiào nǐ bèi jiāng bié chù qù mái le zhě 。sǎo sǎo ,nǐ de huà zhī pà bú zhǔn 。guǒ yǒu zhè děng shì ,wǒ gē gē zěn bú shuō yī jù lái ?yuán wài ,nǐ shuō yǔ xiōng dì pà shèn me ?dà sǎo ,wǒ shuō hē ,kǒng pà xiōng dì biàn le liǎn 。nǐ xiōng dì bú shì nà děng rén 。xiōng dì ,nǐ gē gē zuó rì chī jiǔ huí lái zhì hòu mén qián ,bú zhī shì shuí shā le yī gè rén yě ,céng jiào nà liǔ lóng qīng 、hú zǐ zhuǎn liǎng gè zéi zǐ qù ,tā dōu bú kěn lái bèi 。xiōng dì yě ,nǐ xiǎng zhe yǔ wǒ shì gòng rǔ tóng bāo de qíng fèn ,nǐ bú jiù wǒ shí jiāo shuí jiù ?gē gē ,zhè rén mìng de shì ,nǐ shì hǎo rén jiā de hái ér ,zěn me dào de guān fǔ zhōng wèn lǐ qù ?nà liǎng gè nì zǐ ,nǐ yǎng yù le tā ,chī de 、chuān de ,nà yī xiē ér bú shì nǐ de ?nǐ jīn rì yǒu nán bú kěn jiù nǐ ,què jiāo wǒ lái bèi ?hǎo yě luō ,zán liǎng gè jiàn guān qù lái !xiǎo shū shū ,nǐ kàn wǒ xiē miàn pí zán 。zhè dōu shì nǐ gē gē de bú shì le yě 。xiōng dì ,nǐ xī nù zán 。

不则我来,和你哥哥在此。既是哥哥同来,何不早说!哥哥,休打你兄弟者。兄弟,你起来。你夜晚间有甚么事和嫂嫂来?小叔叔,咱后门前不知是谁杀下一个人,我如今叫你背将别处去埋了者。嫂嫂,你的话只怕不准。果有这等事,我哥哥怎不说一句来?员外,你说与兄弟怕甚么?大嫂,我说呵,恐怕兄弟变了脸。你兄弟不是那等人。兄弟,你哥哥昨日吃酒回来至后门前,不知是谁杀了一个人也,曾叫那柳隆卿、胡子转两个贼子去,他都不肯来背。兄弟也,你想着与我是共乳同胞的情分,你不救我时教谁救?哥哥,这人命的事,你是好人家的孩儿,怎么到的官府中问理去?那两个逆子,你养育了他,吃的、穿的,那一些儿不是你的?你今日有难不肯救你,却教我来背?好也啰,咱两个见官去来!小叔叔,你看我些面皮咱。这都是你哥哥的不是了也。兄弟,你息怒咱。

【mà yù láng 】nǐ huái zhōng yǐ shì zhe cái fēng shèng ,dòng bú dòng hé rén zhēng ,bú dēng dēng àn bú zhù shā rén xìng 。ruò shì bèi gào fā ,bèi qín ná ,pà bú yào cháng mìng ?

【骂玉郎】你怀中倚恃着财丰盛,动不动和人争,不登登按不住杀人性。若是被告发,被擒拿,怕不要偿命?

wǒ jǐ céng shā rén lái ?shì hǎo yuān qū yě !

我几曾杀人来?是好冤屈也!

【gǎn huáng ēn 】nǐ hái dào fù qū gāo shēng ,nǐ suǒ shì wú chéng 。jiàn xiōng dì ,xīn tóu cì ,yǎn zhōng dīng 。chī jiǔ shí zhī hé nà liǎng gè zéi tú ,bèi rén shí lái xún wǒ zhè qióng dīng 。hǎo yě luō !gē shě de xuān gē bó ,zhuài shān xiù ,dào gōng tíng 。

【感皇恩】你还道负屈高声,你所事无成。见兄弟,心头刺,眼中疔。吃酒时只和那两个贼徒,背人时来寻我这穷丁。好也啰!割舍的揎胳膊,拽衫袖,到公庭。

xiǎo shū shū ,fàng le nǐ gē gē ,xiū yào rú cǐ !

小叔叔,放了你哥哥,休要如此!

【cǎi chá gē 】sǎo sǎo hē kě bú nǐ zhī qíng ,gē gē hē kě bú nǐ dāng xíng ?gē gē sǎo sǎo ,nǐ liǎng kǒu ér pà me ?kě zhī pà lǐ 。yào ráo me ?kě zhī yào ráo lǐ 。gē gē sǎo sǎo ,xiū jīng mò pà ,wǒ dòu nǐ shuǎ lǐ !wǒ tì nǐ bǎ sǐ shī hái sòng chū biàn liáng chéng ,suí tā tuō dào guān zhōng jiā kǎo dǎ ,wǒ yě pīn de bǎ shā rén gōng shì dú zhāo chéng 。

【采茶歌】嫂嫂呵可不你知情,哥哥呵可不你当刑?哥哥嫂嫂,你两口儿怕么?可知怕哩。要饶么?可知要饶哩。哥哥嫂嫂,休惊莫怕,我逗你耍哩!我替你把死尸骸送出汴梁城,随他拖到官中加拷打,我也拚的把杀人公事独招承。

wū de bú shì sǐ rén 。

兀的不是死人。

【mù yáng guān 】qià biàn sì zuì hàn dāng jiē shàng shuì ,sǐ gǒu ér bān mén wài tíng 。sǎo sǎo ,zé pà tiān míng le ,dài wǒ bèi tā chū qù 。wǒ bèi zé bèi shǒu sì lāo líng ,zěn me de kǒu biān tóu bá le qī bā gēn jiā gǒu máo ,liǎn ér shàng ná le sān sì gè gǒu máo 。zhè sī sǐ shí jiē dìng chù fàn le dāo zhēn shā ,zuì shí jiē gǎn tòu rù zài wèi zhū kēng 。jì bú shā zěn wén bú de shí fèn chòu ,dāng bú de tā yī zhèn xīng 。

【牧羊关】恰便似醉汉当街上睡,死狗儿般门外停。嫂嫂,则怕天明了,待我背他出去。我背则背手似捞铃,怎么的口边头拔了七八根家狗毛,脸儿上拿了三四个狗毛。这厮死时节定触犯了刀砧杀,醉时节敢透入在喂猪坑。既不沙怎闻不的十分臭,当不的他一阵腥。

kǒng pà tiān míng ,wǒ xū jí jí de bèi chū qù zán 。

恐怕天明,我须急急的背出去咱。

【yāo piān 】zhè děng rén shì gǒu xiàng shí ,zhè děng rén yǒu shèn me gǒu dì xiōng 。zhè děng rén gǒu nián jiān fā jì lái zhēng róng 。zhè děng rén tuō de shì gǒu qì gǒu shēng ,zhè děng rén shǐ de shì gǒu xīn gǒu háng 。yǒu shèn me gǒu dù cháng bān néng bào zhǔ ,yǒu shèn me gǒu yī fàn pō qián chéng ?shì yī gè chuò gǒu wěi de qiáo nán nǚ ,shì yī gè tuō gǒu pí de zéi chǒu shēng 。

【幺篇】这等人是狗相识,这等人有甚么狗弟兄。这等人狗年间发迹来峥嵘。这等人脱的是狗气狗声,这等人使的是狗心狗行。有甚么狗肚肠般能报主,有甚么狗衣饭泼前程?是一个啜狗尾的乔男女,是一个拖狗皮的贼丑生。

kě zǎo dào biàn hé dī shàng le yě 。wǒ jiāng zhè gè sǐ shī mái zài zhè yōu pì qù chù ,wǒ jì xià zhě ,jiǔ yǐ hòu yǒu gè shé zhèng 。gē gē sǎo sǎo ,zán hái jiā qù lái 。xiǎo shū quán ,xīn kǔ le yě !jiāng yī lǐng ǎo zǐ lái yǔ xiǎo shū quán chuān 。shì lǐng shèn me ǎo zǐ ?shì yī lǐng jiù ǎo zǐ 。jiāng lǐng xīn ǎo zǐ lái yǔ xiōng dì chuān 。nà liǎng gè zéi zǐ lái shí ,zhī pà gē gē hái xìn zhe tā lǐ 。

可早到汴河堤上了也。我将这个死尸埋在这幽僻去处,我记下者,久以后有个折证。哥哥嫂嫂,咱还家去来。小叔权,辛苦了也!将一领袄子来与小叔权穿。是领甚么袄子?是一领旧袄子。将领新袄子来与兄弟穿。那两个贼子来时,只怕哥哥还信着他哩。

【shà wěi 】nà de shì tiān chá tiān jiǔ de kū gàn jǐng ,nà de shì tián bó tián jīn de méi dǐ kēng 。nǐ qù dāng zhe zhè shuō huǎng jīng ,nà xū pí ,nà qiǎn qíng ;nà guò hòu ,nà guāng jǐng ;hú zhī wú ,jiǎ fèng chéng 。tā zhuāng sī chèn ,tā zhuāng sī tǐng 。chī fàn chù ,bái sī ái ,mǎi jiǔ chù ,bái sī chěng ;zuò shì chù ,gàn sī hǒng ;ài nǚ chù ,gàn sī yíng 。cóng jīn yǐ hòu ,wǒ zài yě bú cǎi nà liǎng gè zéi zǐ le 。wǒ jì de gǔ shī yǒu yún :jīng shù yǒu huā xiōng dì lè ,yuán wài zhè gè cái shì 。sǎo sǎo ,nǐ shuō shèn de tián shì sān jīng ?zhī pà nǐ tiào chū qī dài xiān líng yě jiāng tā lái quàn bú shěng 。

【煞尾】那的是添茶添酒的枯干井,那的是填帛填金的没底坑。你觑当着这说谎精,那虚脾,那浅情;那过后,那光景;胡支吾,假奉承。他装厮趁,他装厮挺。吃饭处,白厮捱,买酒处,白厮逞;做事处,干厮哄;爱女处,干厮迎。从今以后,我再也不睬那两个贼子了。我记的古诗有云:荆树有花兄弟乐,员外这个才是。嫂嫂,你说甚的田氏三荆?只怕你跳出七代先灵也将他来劝不省。

dì sì shé

第四折

jīn rì ǎn gē gē jiāo wǒ guǎn zhe jiě diǎn kù ,wǒ qiě xián zuò zán 。sūn yuán wài zhè liǎng rì bú chū mén lái ,bú lǐ ǎn liǎng gè ,dìng shì nà yī yè bú kěn yǔ tā bèi rén de yuán gù 。tā zì jiā shā le rén dǎo guài wǒ ,jīn rì xún tā qù 。sūn yuán wài ,nǐ zěn shēng bú chū mén lái ?wǒ pà nǐ ,bú gǎn chū mén nà 。nǐ dǎ sǐ le rén ,nǐ duǒ dào nà lǐ qù ?wǒ hé nǐ jiàn guān qù lái 。bú yào jiào ,pà dì fāng tīng jiàn 。xiōng dì ,zhè shì zěn le yě ?nǐ liǎng gè bāng xián de zéi zǐ ,hǎo shēng wú lǐ !wǒ bú jiù gē gē jiāo shuí jiù ?wǒ sòng nǐ xiē qián ,ráo wǒ bà 。gē gē ,bú gàn nǐ shì ,shì wǒ shā le rén lái ,wǒ hé zhè liǎng gè zéi zǐ shé zhèng zán 。yuán lái nǐ liǎng gè tōng tóng shā rén lái !

今日俺哥哥教我管着解典库,我且闲坐咱。孙员外这两日不出门来,不礼俺两个,定是那一夜不肯与他背人的缘故。他自家杀了人倒怪我,今日寻他去。孙员外,你怎生不出门来?我怕你,不敢出门那。你打死了人,你躲到那里去?我和你见官去来。不要叫,怕地方听见。兄弟,这事怎了也?你两个帮闲的贼子,好生无礼!我不救哥哥教谁救?我送你些钱,饶我罢。哥哥,不干你事,是我杀了人来,我和这两个贼子折证咱。元来你两个通同杀人来!

【zhōng lǚ 】【fěn dié ér 】méi bàn zhǎn chá shí ,qiú hé dào liǎng huí sān cì 。nǐ wǎng zuò gè dǐng tiān lì dì de nán ér ,jiāo nà sī yuè zhuāng mó yuè zuò shì ,jìn chǎng ér diào cì 。tā dào nǐ pà jiàn guān sī ,ná zhe gè tiān dà lái shā rén gōng shì 。

【中吕】【粉蝶儿】没半盏茶时,求和到两回三次。你枉做个顶天立地的男儿,教那厮越妆模越作势,尽场儿调刺。他道你怕见官司,拿着个天大来杀人公事。

【zuì chūn fēng 】nǐ xiū bǎ wài rén pān ,zé jiāng xiōng dì zhǐ 。wǒ gǎn xiàng yún yáng shì lǐ tǐng zhe bó zǐ ,tì gē gē sǐ 、sǐ 。ǎn gē gē jiāng nǐ ēn shàng shī ēn ,nǐ liǎng gè dài gào hē biàn gào ,bì jìng de shì nà bú shì 。rén mìng guān tiān ,fèn shèn me shǒu cóng ?wǒ hé nǐ gào guān qù lái 。lóng qīng gē ,zhī děng tā tái chū sān qiān liǎng yín zǐ lái ,biàn ráo le tā bà 。zhèng zhí gōng lián bú ài cái ,zhǎng guǎn xī cáo yù shǐ tái 。sòng tíng wú shì qīng rú shuǐ ,dān bǎ fù qū xián yuān fàng rù lái 。xiǎo guān xìng wáng míng xiāo rán ,zài zhè nán yá kāi fēng fǔ zuò gè fǔ yǐn 。fāng jīn dà sòng rén zōng jí wèi ,xiǎo guān xī yán biān cái shǎng jun1 huí lái ,jīn rì shēng tīng zuò zǎo yá 。zhī hóu rén nà lǐ ?yǔ wǒ hē cuān xiāng zhě !nà gè shì yuán gào ,nà gè shì bèi gào ?wéi shèn me zhēng sāng jìng tǔ 、fèn jiā sī bú píng ?nǐ màn màn de shuō yǔ wǒ tīng zán 。xiàng gōng ,xiǎo de shì yuán gào ,zhè gè shì sūn yuán wài ,tā shì gè jù fù de zhǎng zhě ,yǔ xiǎo rén liǎng gè jié yì zuò xiōng dì ,yī rì jiǔ zuì huí jiā qù ,shǐ jiǔ sā pō shā le yī gè rén ,jiào xiǎo de tì tā bèi chū qù 。xiǎo de měi wèi fǎ bìng bú céng bèi 。suǒ gào shì shí 。zhè sī kě yě wú lǐ 。qīng píng shì jiè ,zěn gǎn biàn shā rén ?xiǎo rén bú gǎn 。yīn chī jiǔ huí jiā qù ,jiàn hòu mén kǒu bú zhī shì shuí shā le yī gè rén 。nǐ zǎo zhāo le yě 。jì bú shì nǐ shā rén ,zěn me zhè shī shǒu kě kě de zài nǐ hòu mén ?xiàng gōng ,xiū xìn zhè zéi zǐ de shuō huà 。

【醉春风】你休把外人攀,则将兄弟指。我敢向云阳市里挺着脖子,替哥哥死、死。俺哥哥将你恩上施恩,你两个待告呵便告,毕竟的是那不是。人命关天,分甚么首从?我和你告官去来。隆卿哥,只等他抬出三千两银子来,便饶了他罢。正直公廉不爱财,掌管西槽御史台。讼庭无事清如水,单把负屈衔冤放入来。小官姓王名翛然,在这南衙开封府做个府尹。方今大宋仁宗即位,小官西延边才赏军回来,今日升厅坐早衙。祗侯人那里?与我喝撺厢者!那个是原告,那个是被告?为甚么争桑竞土、分家私不平?你慢慢的说与我听咱。相公,小的是原告,这个是孙员外,他是个巨富的长者,与小人两个结义做兄弟,一日酒醉回家去,使酒撒泼杀了一个人,叫小的替他背出去。小的每畏法并不曾背。所告是实。这厮可也无礼。清平世界,怎敢便杀人?小人不敢。因吃酒回家去,见后门口不知是谁杀了一个人。你早招了也。既不是你杀人,怎么这尸首可可的在你后门?相公,休信这贼子的说话。

【hóng xiù xié 】nà gào zhuàng rén zhǐ chén shì shí ,dōu shì xiē fú tóng niē hé de xū cí 。xiàn rú jīn gào zhuàng de quán bú sì gǔ xián shī ,zhè bān jiā xián diāo cì 。tā dài fàng zhe àn dāo ér ,zài 、zài 、zài wǒ gēn qián zěn de shǐ ?zhè jiù shì sūn yuán wài de qīn xiōng dì ,tā liǎng gè hé móu shā rén lǐ 。nǐ zěn shēng móu shā le rén ?nǐ yǔ wǒ cóng shí zhāo lái !xiàng gōng tīng xiǎo rén shuō yī biàn zán 。

【红绣鞋】那告状人指陈事实,都是些扶同捏合的虚词。现如今告状的全不似古贤师,这般家闲雕刺。他待放着暗刀儿,在、在、在我根前怎的使?这就是孙员外的亲兄弟,他两个合谋杀人哩。你怎生谋杀了人?你与我从实招来!相公听小人说一遍咱。

【shí liú huā 】tā liǎng gè shì biàn liáng chéng lǐ huǎng qiáo sī ,yǔ sūn yuán wài shèn zōng zhī ?zhī dài yào xìng xīn chuò zuàn ǎn pō jiā sī ,měi rì jiā hǒng de qù huā jiē jiǔ sì ,pǐn zhú diào sī 。bèi zán jiā shuō pò tā háng shàng ,yīn cǐ shàng suǒ gòu xún cī 。tā dào ǎn gē gē gōng mén zōng jì hé céng zhì ,píng kōng de chuāi yǔ zhè gè zuì míng ér 。

【石榴花】他两个是汴梁城里谎乔厮,与孙员外甚宗支?只待要兴心啜赚俺泼家私,每日家哄的去花街酒肆,品竹调丝。被咱家说破他行上,因此上索垢寻疵。他道俺哥哥公门踪迹何曾至,平空的揣与这个罪名儿。

wǒ men liǎng gè dōu shì bǎo xué xiù cái ,dǎo shuō wǒ yào hǒng tā jiā sī !píng nǐ dào nà biàn liáng chéng lǐ chéng wài wèn qù 。zhè gè wǒ yě bú hé tā zhēng ,zhī wèn tā shì shèn me shì fā ,shì nà gè dòng shǒu dǎ sǐ de 。zhè gǎn shì nǐ gē gē shā le rén lái me ?bìng bú gàn wǒ gē gē shì ,dōu shì zhè liǎng gè zéi zǐ wàng gào ,yào zhà qián lǐ !

我们两个都是饱学秀才,倒说我要哄他家私!凭你到那汴梁城里城外问去。这个我也不和他争,只问他是甚么事发,是那个动手打死的。这敢是你哥哥杀了人来么?并不干我哥哥事,都是这两个贼子妄告,要诈钱哩!

【dòu ān chún 】tā 、tā 、tā sì zhè bān zuàn lǎn bāng xián ,biàn shì tā fēng qī yīn zǐ 。tā jiǎng bú dé 《máo shī 》,niàn bú dé 《mèng zǐ 》,wú fēi shì wēn xí xià kēng rén zhuàng běn ér ,dòng bú dòng qiā rén de sǎng zǐ 。āi ,zhè hǎo dǎi dòu de shū shēng ,hǎo fàng diāo de zéi zǐ !

【斗鹌鹑】他、他、他似这般钻懒帮闲,便是他封妻荫子。他讲不得《毛诗》,念不得《孟子》,无非是温习下坑人状本儿,动不动掐人的嗓子。哎,这好歹斗的书生,好放刁的贼子!

nǐ zhè liǎng gè píng rì hǒng ǎn gē gē qián ,yě jìn gōu le ,hái yǒu shèn de bú zú yì ,yòu lái gào zhè děng huǎng zhuàng 。

你这两个平日哄俺哥哥钱,也尽勾了,还有甚的不足意,又来告这等谎状。

【shàng xiǎo lóu 】wǒ shuō de dīng yī què èr ,nǐ shuō de bā sān lǎn sì 。shǐ bú zhe nǐ lài gǔ wán pí ,chěng de jīng shén ,shuō de qiáng cí ,gōng tīng shàng ái zhàng zǐ ,hú pān luàn zhǐ 。dào zhè lǐ zhī yǒu gè fǎ zǐ ,āi ,shǐ bú de nǐ yǎo wén jiáo zì 。

【上小楼】我说的丁一确二,你说的巴三览四。使不着你癞骨顽皮,逞的精神,说的强词,公厅上捱杖子,胡攀乱指。到这里只有个法子,哎,使不的你咬文嚼字。

zhè sī wú lǐ !zuǒ yòu ,jiāng dà bàng zǐ yǔ wǒ dǎ ya !zhè bú gàn ǎn gē gē shì ,xiǎo rén qíng yuàn yǔ tā duì cí !

这厮无礼!左右,将大棒子与我打呀!这不干俺哥哥事,小人情愿与他对词!

【yāo piān 】huó shí jiē yī chù huó ,sǐ shí jiē yī chù sǐ 。zán liǎng gè xié luó sī zuàn 、wěi máo sī jié 、dǎ huì guān sī 。yī rèn nǐ bǎi yàng ér ,líng yá lì chǐ ,zěn zhī dà rén háng huì duàn de zhèng méi tóu gōng shì 。zhè zhuāng shì bú dǎ bú zhāo 。zuǒ yòu ,ná zhè dà de xià qù 。hǎo shēng dǎ zhe 。xiǎo de shì gè zhī fǎ dù de ,zěn gǎn shā rén ?bú gàn ǎn gē gē de shì ,zhè jiàn shì dōu shì xiǎo rén zuò lái 。jì shì tā rèn le ,zuǒ yòu ,ná xiǎo de xià qù dǎ zhe zhě 。xiàng gōng tíng chēn xī nù ,zàn bà hǔ láng zhī wēi 。zhè jiàn shì yě bú gàn sūn dà shì ,yě bú gàn sūn èr shì ,dōu shì xiǎo xí fù ér zuò xià lái de 。wū nà fù rén !zhè jiàn shì nǐ shuō de shì hē ,wǒ yǔ nǐ wèn gè fù rén yǒu shì ,zuì zuò fū nán ,jiǎn yī gè qīng shěng de zuì míng yǔ tā ;ruò shuō de bú shì hē ,wǒ jiù huó huó de qiāo sǐ le yě 。xiàng gōng ,cóng lái rén mìng guān tiān guān dì ,qǐ kě méi gè shī qīn lái gào ,yào zhè liǎng gè guāng gùn yǔ tā suǒ mìng ?zhī yīn ǎn zhè sūn jiā ,biàn jīng jū zhù ,zhǎng de sūn dà ,jiào zuò sūn róng ;cì de sūn èr ,jiào zuò sūn huá 。běn shì gòng rǔ tóng bāo de qīn xiōng dì ,zì xiǎo lǐ fù mǔ zǎo wáng 。zhè sūn dà shì qiáng ,jiāng sūn èr gǎn zài chéng nán pò wǎ yáo zhōng jū zhù ,měi rì zhe zhè liǎng gè bāng xián zuàn lǎn ,bān de ǎn xiōng dì bú hé 。zhè liǎng gè jiāo sūn dà wú bān bú zuò ,wú bān bú wéi ,pò huài le ǎn jiā sī 。sūn dà dàn jiàn xiōng dì ,biàn shì dǎ mà ,qiè shēn měi měi quàn tā ,zhī shì bú shěng 。qiè shēn céng fā xià yī gè dà yuàn ,yào dé sūn dà yǔ sūn èr liǎng gè xiàng hé le shí ,xǔ shāo shí nián yè xiāng 。ǒu rán zhè yī wǎn shāo xiāng zhōng jiān ,kàn jiàn yī zhī quǎn dǎ xiāng zhuó gēn qián guò lái ,qiè shēn wèn zhī cǐ quǎn shì gé bì wáng pó jiā de 。qiè shēn jiù tā jiā lǐ ,yǔ le wǔ bǎi gè qián ,mǎi jiāng lái dào jiā ,jiāng cǐ quǎn duò le tóu wěi ,chuān le rén yī mào ,piě zài hòu mén shǒu 。sūn dà dài jiǔ hái jiā lái jiàn le 。wèn qiè shēn dào :hòu mén kǒu shì shuí shā le yī gè rén ,nǐ kě zhī me ?qiè shēn huí yán bú zhī dào 。dāng yè jiāo sūn dà huàn liǔ lóng qīng 、hú zǐ zhuǎn tì bèi chū qù ,liǎng gè bǎi bān tuī cí ,zhī bú kěn lái 。wǒ dào yáo zhōng huàn de sūn èr lái ,jiāo tā bèi jiāng chū qù ,mái zài biàn hé dī shàng 。pà xiàng gōng bú xìn ,xiàn fàng zhe wáng pó shì gè zhèng jiàn 。yīn sūn dà bèi qīn xiàng shū ,jiāng xiōng dì dǎ mà rú nú 。xìn liǎng gè wú duān zéi zǐ ,zhōng rì qù gū jiǔ dāng lú 。bǎ jiā sī jiàn háng xiāo fèi ,shǐ qiè shēn nán yǐ zhī wú 。yīn cǐ shàng shāo xiāng dǎo gào ,bèi dì lǐ shè xià jī móu 。cái dé tā xīn huí yì zhuǎn ,zhòng hé hǎo fù jiù rú chū 。ruò bú shì huàn wáng pó qīn wéi zhèng jiàn ,shuí zhī dào yáng shì nǚ shā gǒu quàn fū ?zhè yě nán dào 。pà xiàng gōng bú xìn ,kě zhe rén qù qǔ lái kàn 。xiàn zài hé dī àn shàng mái zhe lǐ 。guài dào bèi chū shí ,zhè bān sǐ gǒu chòu !

【幺篇】活时节一处活,死时节一处死。咱两个协罗嘶钻、尾毛厮结、打会官司。一任你百样儿,伶牙俐齿,怎知大人行会断的正没头公事。这桩事不打不招。左右,拿这大的下去。好生打着。小的是个知法度的,怎敢杀人?不干俺哥哥的事,这件事都是小人做来。既是他认了,左右,拿小的下去打着者。相公停嗔息怒,暂罢虎狼之威。这件事也不干孙大事,也不干孙二事,都是小媳妇儿做下来的。兀那妇人!这件事你说的是呵,我与你问个妇人有事,罪坐夫男,拣一个轻省的罪名与他;若说的不是呵,我就活活的敲死了也。相公,从来人命关天关地,岂可没个尸亲来告,要这两个光棍与他索命?只因俺这孙家,汴京居住,长的孙大,叫做孙荣;次的孙二,叫做孙华。本是共乳同胞的亲兄弟,自小里父母早亡。这孙大恃强,将孙二赶在城南破瓦窑中居住,每日着这两个帮闲钻懒,搬的俺兄弟不和。这两个教孙大无般不作,无般不为,破坏了俺家私。孙大但见兄弟,便是打骂,妾身每每劝他,只是不省。妾身曾发下一个大愿,要得孙大与孙二两个相和了时,许烧十年夜香。偶然这一晚烧香中间,看见一只犬打香卓根前过来,妾身问知此犬是隔壁王婆家的。妾身就他家里,与了五百个钱,买将来到家,将此犬剁了头尾,穿了人衣帽,撇在后门首。孙大带酒还家来见了。问妾身道:后门口是谁杀了一个人,你可知么?妾身回言不知道。当夜教孙大唤柳隆卿、胡子转替背出去,两个百般推辞,只不肯来。我到窑中唤的孙二来,教他背将出去,埋在汴河堤上。怕相公不信,现放着王婆是个证见。因孙大背亲向疏,将兄弟打骂如奴。信两个无端贼子,终日去沽酒当垆。把家私渐行消废,使妾身难以支吾。因此上烧香祷告,背地里设下机谋。才得他心回意转,重和好复旧如初。若不是唤王婆亲为证见,谁知道杨氏女杀狗劝夫?这也难道。怕相公不信,可着人去取来看。现在河堤岸上埋着哩。怪道背出时,这般死狗臭!

【shí èr yuè 】zhè gōng shì fēi tóng zào cì ,wàng xiàng gōng tái jiàn xún sī 。ǎn gē gē huā zhī bān xí fù ,zhǎng zhe nà tóng dòu jiā sī 。zhè biàn shì qíng yóu zhōng shǐ ,yǒu shèn de guò fàn gōng sī ?

【十二月】这公事非同造次,望相公台鉴寻思。俺哥哥花枝般媳妇,掌着那铜斗家私。这便是情由终始,有甚的过犯公私?

jì rú cǐ ,zuǒ yòu yǔ wǒ dào biàn hé dī shàng qǔ nà mái de sǐ gǒu lái kàn 。

既如此,左右与我到汴河堤上取那埋的死狗来看。

【yáo mín gē 】jiù guān tīng shàng tuō chū nà gǒu pí ér ,zhè de shì ǎn sǎo sǎo àn bǎ jì móu shī 。quàn gē gē fàng kāi huái bào mò jiē zī ,nà wáng pó xū shì ǎn de zhèng míng shī 。xiàng gōng ā nǐ ēn yě bō cí ,cóng lái bú shòu sī ,zǎo fèn jiě le zhè qiāo qī shì 。

【尧民歌】就官厅上拖出那狗皮儿,这的是俺嫂嫂暗把计谋施。劝哥哥放开怀抱莫嗟咨,那王婆须是俺的正名师。相公阿你恩也波慈,从来不受私,早分解了这跷蹊事。

bǐng yé ,qǔ dé zhè gǒu ér lái le yě 。zhè liǎng gè zéi zǐ hǎo wú lǐ yě !gè dǎ jiǔ shí ,wéi mín dāng chà 。sūn róng zhǔ jiā bú zhèng ,jiāng qīn xiōng dì lìng zhù ,běn gāi zhàng sì shí ,yīn tā qī yáng shì dà xián ,miǎn zhàng 。yáng shì yǔ tā jīng biǎo mén lǘ 。sūn huá láng shòu běn chù xiàn lìng 。xìng dāng jīn tiān yòu shèng míng jun1 ,biàn liáng chéng chū cǐ liǎng xián rén 。wáng xiāo rán cóng gōng dà duàn àn ,yī jiā ér wàng què xiè huáng ēn 。

禀爷,取得这狗儿来了也。这两个贼子好无礼也!各打九十,为民当差。孙荣主家不正,将亲兄弟另住,本该杖四十,因他妻杨氏大贤,免杖。杨氏与他旌表门闾。孙华郎授本处县令。幸当今天祐圣明君,汴梁城出此两贤人。王翛然从公大断案,一家儿望阙谢皇恩。

【wěi shà 】ǎn rú jīn tī xià zǐ zhè gǔ hé jīn ,gē diào le zhè ròu gòng zhī 。zé zhe tā bèi gǒu pí hào lìng zài zhǎng jiē shì ,yě děng nà yī bèi ér gǒu dǎng hú péng zuò yàng zǐ 。

【尾煞】俺如今剔下子这骨和筋,割掉了这肉共脂。则着他背狗皮号令在长街市,也等那一辈儿狗党狐朋做样子。

tí mù sūn chóng ér tǐng shēn rèn zuì

题目孙虫儿挺身认罪

zhèng míng yáng shì nǚ shā gǒu gōng fū

正名杨氏女杀狗功夫

作者信息
萧德祥 萧德祥,元代人。约公元一三三一年前后在世。约元文宗至顺中前后在世。号复斋。杭州人。以医为业。德祥善作曲,凡古文俱隐括为南曲,街市盛行。又有南曲戏文。杂剧有《四春园》、《小孙屠》、 《杀狗劝夫》 、《四大王歌舞丽春园》等,今仅其中一种。
| 猜您喜欢
唐代佚名

清庙新,展严禋。恭祖德,厚人伦。雅乐荐,礼器陈。

俨皇尸,列虞宾。神如在,声不闻。享必信,貌惟夤。

想龙服,奠牺樽。礼既备,庆来臻。


鉴赏:
唐代杜甫

何年顾虎头,满壁画瀛州。赤日石林气,青天江海流。

锡飞常近鹤,杯度不惊鸥。似得庐山路,真随惠远游。


鉴赏:
唐代汪遵

莫言白雪少人听,高调都难称俗情。

不是楚词询宋玉,巴歌犹掩绕梁声。


鉴赏:
宋代张元干

涌冰轮,飞沆瀣,霄汉万里云开。南极瑞占象纬,寿应三台。锦肠珠唾,钟间气、卓牵天才。正暑,有祥光照社,玉燕投怀。

新堂深处捧杯,乍香泛水芝,空翠风回。凉送艳歌缓舞,醉罥瑶钗。长生难老,都道是、柏叶仙阶。笑傲,且山中宰相,平地蓬莱。


鉴赏:
宋代方岳

明日又重午,搀借玉蒲香。劝君且尽杯酒,听我试平章。时事艰难甚矣,人物眇然如此,骚意满潇湘。醉问屈原子,烟水正微茫。

溯层峦,浮叠嶂,碧云乡。眼中犹有公在,吾意亦差强。胸次甲兵百万,笔底天人三策,堪补舜衣裳。要及黑头耳,霖雨趁梅黄。


鉴赏:
版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。【墨课诗文网】传承中华历史文化免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。